Palkitseminen

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu kokouspalkkioita seuraavasti. Puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta, varapuheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. 

 

Palkkiot (euroa) ja osallistuminen kokouksiin

Jäsen Palkkiot Osallistuminen
Paloniemi, Aila, puheenjohtaja 4 000 5/5
Salolainen, Pertti, varapuheenjohtaja 3 000 5/5
Hietanen, Eija 1 000 2/3
Hyötynen, Kalle 17.4.2014 lähtien 1 000 3/3
Kallio, Seppo 1 000 2/5
Kantola, Tarja 17.4.2014 asti 1 000 2/2
Karetie, Simo 2 000 4/5
Lindtman, Antti 1 000 2/5
Lohela, Maria 1 500 3/5
Myller, Riitta 17.4.2014 lähtien 1 000 2/3
Syvärinen, Katja 1 000 2/2
Toriseva, Seppo 2 500 5/5
Tölli, Tapani 2 000 4/5
Virolainen, Anne-Mari 2 000 4/5

 

Vuonna 2014 hallintoneuvosto kokoontui 5 kertaa. Hallintoneuvoston jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 75 prosenttia.

Johtokunta

Johtokunnan jäsenille on maksettu kuukausi- ja kokouspalkkioita seuraavasti. Puheenjohtajalle maksettiin kuukausipalkkiota 1 100 euroa, varapuheenjohtajalle 700 euroa ja muille jäsenille 600 euroa. Lisäksi on maksettu kokouspalkkiota 300 euroa kokoukselta.


  

Palkkiot (euroa) ja osallistuminen kokouksiin

Jäsen Palkkiot Osallistuminen
Laukkanen, Ritva, puheenjohtaja 16 800 12/12
Alanko, Kari, varapuheenjohtaja 11 700 11/12
Andersén, Tuukka 10 500 11/12
Hukka, Pekka 10 800 12/12
Juurikkala, Tuuli 10 500 11/12
Kerppola, Nora 17.4.2014 asti 2 760 2/3
Leiwo-Svensk, Päivi 17.4.2014 asti 3 060 3/3
Mikkanen, Pirita 17.4.2014 alkaen 7 740 9/9
Pietikäinen, Markus 9 900 9/12
Ylhäinen, Tuula 17.4.2014 alkaen 6 540 5/9

 

Vuonna 2014 johtokunta kokoontui 12 kertaa. Johtokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 89 prosenttia.

Tarkastusvaliokunta

Vuonna 2014 tarkastusvaliokunnan jäsenille maksettiin kokouspalkkiota 300 euroa kokoukselta.

Palkkiot (euroa) ja osallistuminen kokouksiin

Jäsen Palkkiot Osallistuminen
Pietikäinen, Markus, puheenjohtaja 1 800 5/5
Andersén, Tuukka 1 800 5/5
Juurikkala, Tuuli 1 500 4/5

  

 

Vuonna 2014 tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 93 prosenttia.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemelle tilikaudella 2014 maksettu verotettava tulo oli 200 510 euroa. Toimitusjohtajan palkkio muodostuu kokonaan kiinteästä kuukausipalkasta. Toimitusjohtaja ei ole yhtiön kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä eikä hänelle ole maksettu tulospalkkiota tilikaudella 2014.


Toimitusjohtajan vuonna 2002 solmittua johtajasopimusta on muutettu eläke­oikeutta koskevin osin siten, että toimitusjohtajan eläkeikä on nostettu aikaisem­masta 60 vuodesta 63 vuoteen ja eläke-etu on muutettu etuusperusteisesta maksuperusteiseksi. Vuotuinen maksutaso on 26,51 prosenttia toimitusjohtajan brutto­vuosiansiosta.

Eläkevastuu katetaan osin ryhmäeläkevakuutuksella ja osin yhtiön taseeseen vuosittain tehtävällä varauksella. 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta taseeseen on varattu 44 655 euroa lisäeläkevastuun kattamiseksi.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta yrityksen irtisanoessa sopimuksen. Toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi kuuden kuukauden palkkaa vastaava rahasumma, mikäli yritys irtisanoo hänet.

Johtajasopimuksen eläke-etua koskevan muutoksen seurauksena toimitusjohtaja menetti aikaisempina vuosina ansaitsemaansa eläke-etua nettomääräisesti 74 308 euroa. Tämä eläke-edun menetys kompensoidaan toimitusjohtajalle korottamalla hänen bruttokuukausipalkkaansa 1.1.2013 alkaen 1 347 eurolla, jolloin menetys tulee täysimääräisesti kompensoiduksi toimitusjohtajan tullessa 63 vuoden ikään.

Mikäli toimitusjohtajan palvelussuhde päättyy ennen 63 vuoden ikää, maksaa yhtiö hänelle menetettynä eläke-etuna määrän, jota toimitusjohtaja ei ole ehtinyt ansaita palkkana ennen palvelus­suhteen päättymistä. Tämä suoritus maksetaan riippumatta palvelus­suhteen päättymisen syystä muiden lain tai johtajasopimuksen perusteella maksettavien suoritusten lisäksi.

Johtoryhmä

Johtoryhmälle, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies mukaan lukien, tilikaudella 2014 maksettu verotettava tulo oli yhteensä 933 969 euroa.

Johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajaa lukuun ottamatta ovat mukana koko henkilöstöä koskevassa kannustinpalkkiojärjestelmässä, jonka mukaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta voi ansaita enintään yhden kuukauden palkkaa vastaavan kannustinpalkkion. Palkkiojärjestelmä perustuu osin yhtiötasoisten tavoitteiden ja osin yksikkökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Johtokunta päättää kannustinpalkkiojärjestelmästä ja sen keskeisistä ehdoista vuosittain.

Johtoryhmään ovat kuuluneet vuonna 2014 toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemen lisäksi lakiasiainjohtaja, toimitusjohtajan varamies Jukka Ahmala, salkun- ja riskienhallinnasta vastaava johtaja Helena Arlander, hallintojohtaja Minnamari Marttila, johtaja Hanna Skelly sekä apulaisjohtajat Mikko Kuuskoski ja Antti Urvas.

 

 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi