Investointikohteina yksityiset hankkeet 

Rahoituksemme ehdot ovat markkinaperusteiset ja riippuvat hankkeiden kokonaisriskeistä. Pitkäaikaisten investointilainojen ohella teemme oman pääoman ehtoisia sijoituksia ja tarjoamme asiakkaillemme pääomalainoja tai muuta välirahoitusta. Osa sijoituksista kohdistuu laajennusinvestointeihin, toisissa perustetaan kokonaan uutta toimintaa. Rahoitusmuodosta riippumatta olemme aina mukana vähemmistösijoittajana - Finnfund ei tavoittele määräävää asemaa rahoittamissaan yrityksissä.

Rahoituskohteiden on kannattavuuden lisäksi edistettävä kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Valmisteluun otetaan hankkeita, jotka ovat Finnfund-lain ja yhtiön strategian mukaisia. Hankevalmisteluprosessin alkuvaiheessa varmistetaan myös, että hanke täyttää yhtiön ympäristö- ja yhteiskuntavastuun perusehdot, muun muassa Maailmanpankin yksityisen sektorin rahoitukseen keskittyneen IFC:n standardit (International Finance Corporation, Performance Standards on Environmental and Social Sustainability). Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuarviointi auttaa myös määrittämään asiakkaan kanssa neuvoteltavia rahoituksen ehtoja.

Finnfundin hankesykli

Finnfund edellyttää sijoituskohteiltaan hyvää yhteiskuntavastuuta eikä hyväksy hankkeissaan korruptiota, veronkiertoa tai rahanpesua. Muun muassa ympäristöasiat ja työolot tulee järjestää kansainvälisten standardien mukaisesti, vaikka paikallinen lainsäädäntö asettaisi löysemmät vaatimukset tai puuttuisi kokonaan.

Finnfundin rahoitus tukee kehitysmaita monin tavoin

Terve yritystoiminta on välttämätön edellytys kestävälle kasvulle ja kehitykselle. Kannattavat yritykset luovat työpaikkoja ja synnyttävät verotuloja, joiden avulla julkinen sektori toimii ja kehitysmaiden riippuvuus ulkoisesta avusta pienenee. Ne luovat vientituloja ja tarjoavat kuluttajille aiempaa edullisempia tai parempia palveluja ja tuotteita. Hyvin johdetut yritykset myös säästävät ympäristöä toimimalla vastuullisesti ja käyttämällä resursseja tehokkaasti.

Suorat sijoitukset (Foreign Direct Investment, FDI) kehitysmaiden yrityksiin ovat lisääntyneet viime vuosina. Ne ovat kuitenkin jakaantuneet epätasaisesti, sijoittajat pitävät varsinkin köyhimpiin maihin tehtyjä investointeja usein liian riskipitoisina. Monissa matalan tulotason maassa yritykset kärsivät pitkäaikaisen, kohtuuhintaisen ja riskiä sietävän rahoituksen niukkuudesta. Finnfund paikkaa rahoituksellaan näitä markkinapuutteita.

Rahoituksen lisäksi Finnfund katalysoi suomalaisten yritysten osaamista kehitysmaihin. Esimerkiksi vuoden 2009 jälkeen Finnfundin rahoittamiin hankkeisiin on osallistunut yli 50 suomalaista yritystä. Vuonna 2014 tehtiin 11 uutta rahoituspäätöstä suomalaisyritysten hankkeisiin.

Erityisesti yhteistyötä tehdään sellaisten suomalaisyritysten kanssa, joilla on ratkaisuja kehitysmaiden polttaviin ongelmiin ja siksi myös mahdollisuuksia kasvumaiden markkinoilla. Usein mahdollisuudet liittyvät puhtaaseen teknologiaan. Finnfund painottaa yrityksiä ja hankkeita, jotka ovat tarpeeksi suuria menestyäkseen mutta liian pieniä päästäkseen kansainvälisten kehityspankkien rahoitettavaksi.

Esimerkkejä yhteistyöstä suomalaisten yritysten kanssa löytyy vuosikertomuksen investointilistasta.

Finnfundin rahoituksen kohteina ovat myös kehitysmaiden yritysten hankkeet, joissa suomalaiset yritykset ovat mukana esimerkiksi teknologian toimittajina, operoijina, suunnittelijoina tai asiakkaina. Köyhimmissä maissa, erityisesti Afrikassa, voidaan rahoittaa myös paikallisia yrityksiä välillisesti, rahastojen ja rahoituslaitosten kautta.

Uusia työpaikkoja ja verotuloja kohdemaihin

Finnfund kerää vuosittain tietoja tehtyjen sijoitusten toteutuneista kehitysvaikutuksista. Tietoa kerätään kaikkiin Finnfundin portfoliohankkeisiin sovellettavilla indikaattoreilla (ns. cross sector indicators, joita ovat esimerkiksi työpaikat ja verotulot). Luvut perustuvat asiakkaiden itsensä antamiin tietoihin, ja ne tarkistetaan Finnfundissa, mistä syystä yhteenvetoraportointi tapahtuu pienellä viiveellä. Vuoden 2013 lopussa Finnfundin rahoittamat yritykset esimerkiksi työllistivät suoraan noin 22 800 henkilöä, joista naisia oli 7 100 eli noin 30 prosenttia.

Erilaisia veroja ja maksuja Finnfundin suoraan ja välillisesti rahoittamat yhtiöt maksoivat vuonna 2013 noin 434 miljoonaa euroa. Suurin osa näistä maksettiin niiden pääomarahastojen kohdeyhtiöissä, joihin Finnfund on sijoittanut Afrikassa.


Verotulot kohdemaihin 2013 (434 miljoonaa euroa)

AfrikkaAasiaKeski- ja Itä-EurooppaLatinalainen AmerikkaVälimeren alue
Suorat sijoitukset6,7834,5410,331,734,01
Rahoituslaitokset65,950,661,008,19
Pääomasijoitusrahastot218,5511,123,1763,87

Muita selkeitä kehitysvaikutuksia ovat muun muassa Finnfundin rahoittamien yritysten tuottama sähkö (290 Gwh vuonna 2014) sekä lainat mikroyrityksille (noin 3,4 miljoonaa kappaletta, 1 800 miljoonaa euroa) sekä pienille ja keskisuurille yrityksille (noin 87 500 kappaletta, 980 miljoonaa euroa).

Hankesalkku maantieteellisesti ja toimialoittain

Vuoden 2014 päättyessä Finnfundin salkussa oli 160 hanketta. Niistä noin kolme neljäsosaa sekä kappalemääräisesti että rahassa laskettuna oli matalan tai alemman keskitulotason maissa, mikä toteuttaa hyvin yhtiön kehityspoliittista tehtävää. Kanssasijoituksia suomalaisten yritysten kanssa on eniten keskituloisissa kehitysmaissa, kuten Intiassa, Kiinassa ja Ukrainassa sekä Venäjällä. Matalatuloisissa maissa Finnfund rahoittaa paljolti infrastruktuuria, yleensä yhdessä muiden kehitysrahoittajien kanssa, mutta näissäkin hankkeissa suomalaisia yrityksiä on usein mukana teknologian toimittajina.

Suoria sijoituksia oli 97 kappaletta, ja välillisiä (rahastot ja rahoituslaitokset) 63 kappaletta. Finnfundin suorat sijoitukset jakautuvat monille eri toimialoille konepajoista istutusmetsiin ja lääketeollisuudesta sähköntuotantoon. Noin puolet viime vuosien sijoituksista voidaan lukea ilmastorahoitukseen eli niissä tuotetaan uusiutuvaa energiaa, estetään metsien häviämistä, säästetään energiaa ja raaka-aineita tai parannetaan köyhien ihmisten mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin.

 

Kuva: Shutterstock.com

 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi