Tase

1 000 EUR


Liite 31.12.2014 31.12.2013
V A S T A A V A A


PYSYVÄT VASTAAVAT


Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 9


Muut pitkävaikutteiset menot
58 92

Koneet ja kalusto
122 66
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä
180 158
Sijoitukset 10


Osuudet omistusyhteysyrityksissä
55 912 52 608

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 11 14 812 10 428

Muut osakkeet ja osuudet
108 446 82 764

Muut saamiset 11 114 423 104 110
Sijoitukset yhteensä
293 593 249 910
PYSYVÄT VASTAAVAT
293 773 250 068
VAIHTUVAT VASTAAVAT


SaamisetPitkäaikaiset
Lainasaamiset
1 570 1 570

Lyhytaikaiset
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 12 502 314


Muut saamiset 13 0 498


Siirtosaamiset 14 2 362 2 989

Lyhytaikaiset yhteensä
2 863 3 801
Saamiset yhteensä
4 433 5 371
Rahoitusarvopaperit 15


Muut arvopaperit
12 381 53 290
Rahat ja pankkisaamiset
6 589 1 848
VAIHTUVAT VASTAAVAT
23 404 60 509
V A S T A A V A A
317 178 310 577

Liite 31.12.2014 31.12.2013
V A S T A T T A V A A


OMA PÄÄOMA 16

Osakepääoma 17 156 989 138 964
Edellisten tilikausien voitto
76 317 73 615
Tilikauden voitto
2 408 2 702
OMA PÄÄOMA
235 715 215 281
VIERAS PÄÄOMA


Pitkäaikainen 18


Joukkovelkakirjalainat 19 50 000 50 000

Lainat rahoituslaitoksilta
21 964 23 506

Muut pitkäaikaiset velat
107 62
Pitkäaikainen yhteensä
72 071 73 568
LyhytaikainenLainat rahoituslaitoksilta
4 736 19 516

Ostovelat
354 459

Muut velat 20 2 674 181

Siirtovelat 21 1 628 1 572
Lyhytaikainen yhteensä
9 392 21 728
VIERAS PÄÄOMA
81 463 95 296
V A S T A T T A V A A
317 178 310 577
 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi