Taseen liitetiedot

1000 EUR
9 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Muut pitkäv. menot Koneet ja kalusto Yhteensä

Hankintameno 1.1.2014 1 084 1 637 2 721


Lisäykset 0 138 138

Hankintameno 31.12.2014 1 084 1 775 2 859

Kertyneet poistot 1.1.2014 -992 -1 571 -2 563


Tilikauden poisto -34 -82 -116

Kertyneet poistot 31.12.2014 -1 026 -1 653 -2 679

Kirjanpitoarvo 31.12.2014 58 122 180

Kirjanpitoarvo 31.12.2013 92 66 158
10 Sijoitukset / Osakkeet ja rahastot Om.yht.yr. osakkeet ja rahastot Muut osakkeet ja rahastot Yhteensä

Hankintameno 1.1.2014 55 913 93 244 149 157


Lisäykset 5 026 29 716 34 742


Vähennykset -1 324 -5 145 -6 469

Hankintameno 31.12.2014 59 615 117 815 177 430

Kertyneet yksilölliset arvonalentumistappiot 1.1.2014 -3 305 -10 480 -13 785


Palautuneet arvonalentumistappiot 1 213 2 818 4 031


Tilikauden arvonalentumistappiot -1 611 -1 707 -3 318

Kertyneet yksilölliset arvonalentumistappiot 31.12.2014 -3 703 -9 369 -13 072

Kirjanpitoarvo 31.12.2014 55 912 108 446 164 358
10 Sijoitukset / Saamiset Om.yht.yr. saamiset Muut saamiset Yhteensä

Hankintameno 1.1.2014 12 427 121 082 133 509


Lisäykset 6 582 40 403 46 985


Vähennykset -1 985 -28 202 -30 187

Hankintameno 31.12.2014 17 024 133 283 150 307

Kertyneet yksilölliset arvonalentumistappiot 1.1.2014 -1 999 -16 972 -18 971


Palautuneet arvonalentumistappiot 0 1 348 1 348


Tilikauden arvonalentumistappiot -212 -3 236 -3 448

Kertyneet yksilölliset arvonalentumistappiot 31.12.2014 -2 211 -18 860 -21 071

Kirjanpitoarvo 31.12.2014 14 813 114 423 129 236

2014 2013
11 Saamiset, joilla on huonompi etuoikeus kuin velallisen muilla veloilla


Pääomalainat omistusyhteysyrityksille 13 412 7 266

Pääomalainat muille 32 405 32 104


45 817 39 370
12 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä


Korot 43 106

Muut 459 208


502 314
13 Muut saamiset


Koron- ja valuutanvaihtosopimukset


Nimellisarvo 12.176.560,12 € / 10.9.2018


Käypä arvo 0 491

Valuuttajohdannaiset


Nimellisarvo 7.656.282,76 € / 16.1.2014


Käypä arvo 0 8


0 499
14 Siirtosaamiset


Korot 1 298 2 000

Muut 1 064 988


2 362 2 988
15 Rahoitusarvopaperit


Jälleenhankintahinta 12 540 53 461

Kirjanpitoarvo 12 381 53 290

Erotus 159 171
16 Oma pääoma


Osakepääoma 1.1. 138 964 128 950

Osakepääoman korotus 18 025 10 014

Osakepääoma 31.12. 156 989 138 964

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 76 317 73 615

Tilikauden voitto / tappio 2 408 2 702


235 714 215 281
17 Osakepääoma


Osakkeet kpl 923 466 817 434

Kirjanpidollinen vasta-arvo 170,00 170,00
18 Pitkäaikaiset velat


Joukkovelkakirjalainat 50 000 50 000

Lainat rahoituslaitoksilta 21 964 23 506

Muut pitkäaikaiset velat 107 62


72 071 73 568
18 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua


Lainat rahoituslaitoksilta 21 964 27 071

Muut pitkäaikaiset velat 0 0


21 964 27 071
19 Joukkovelkakirjalainat


Jvk-laina 2013/2018 50 000 50 000

Jvk-laina 2011/2014 0 3 626

Jvk-laina 2011/2014 0 3 625


50 000 57 251
20 Muut lyhytaikaiset velat


Koron- ja valuutanvaihtosopimukset


Nimellisarvo 19 465 189,86 € / 10.9.2018


Käypä arvo 132 0

Nimellisarvo 8 109 517,41 € / 22.1.2015


Käypä arvo -47 0

Nimellisarvo 6 014 560,04 € / 17.2.2015


Käypä arvo -32 0

Nimellisarvo 6 325 334,93 € / 23.2.2015


Käypä arvo 1 0

Nimellisarvo 288 419,25 € / 2.3.2015


Käypä arvo -2 0

Nimellisarvo 5 705 858,95 € / 17.3.2015


Käypä arvo -34 0


18 0
21 Siirtovelat


Palkat sosiaalikuluineen 1 350 1 251

Korot 130 126

Muut 148 195


1 628 1 572
 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi