Tuloslaskelma

1 000 EUR
Liite 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
Liiketoiminnan muut tuotot 1 1 612 1 558
Henkilöstökulut 2


Palkat ja palkkiot 3 -4 121 -3 840

Henkilösivukulut
Eläkekulut
-750 -707


Muut henkilösivukulut
-212 -197

Henkilösivukulut
-963 -904
Henkilöstökulut yhteensä
-5 084 -4 744
Suunnitelman mukaiset poistot 4 -116 -94
Liiketoiminnan muut kulut 5 6 -3 220 -2 959
LIIKETAPPIO
-6 807 -6 239
RahoitustuototTuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä
276 1 658

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
5 527 3 815

Muut korko- ja rahoitustuotot
17 724 13 044
Rahoitustuotot yhteensä
23 528 18 517
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
-1 386 3 698
RahoituskulutKorkokulut ja muut rahoituskulut
-12 891 -13 245
Rahoitustuotot ja kulut 7 9 251 8 970
VOITTO ENNEN VEROJA
2 444 2 731
Tuloverot 8 -35 -29
TILIKAUDEN VOITTO
2 408 2 702
 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi