Tuloslaskelman liitetiedot

1 000 EUR


2014 2013
1 Liiketoiminnan muut tuotot


Tuotot omistusyhteysyrityksiltä 78 26

Palkkiot 1 004 1 001

Muut tuotot 530 531


1 612 1 558
2 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä


Toimihenkilöitä 51 49
3 Palkat ja palkkiot


Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa 327 324

Johtokunta ja hallintoneuvosto 120 124


JohtokuntaPuheenjohtajan kuukausipalkkio 1 100 €


Varapuheenjohtajana kuukausipalkkio 700 €


Jäsenten kuukausipalkkiot 600 €


Johtokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouspalkkiot 300 €


HallintoneuvostoPuheenjohtajan kokouspalkkio 800 €


Varapuheenjohtajan kokouspalkkio 600 €


Jäsenten kokouspalkkiot 500 €

Toimitusjohtajalla on oikeus siirtyä eläkkeelle 63 vuotta täytettyään. Eläkeikä perustuu vuonna 2012 uudistettuun johtajasopimukseen.

4 Poistot


Muut pitkävaikutteiset menot 34 38

Koneet ja kalusto 82 56


116 94
5 Liiketoiminnan muut kulut


Vapaaehtoiset henkilöstökulut 345 410

Toimitilat 506 357

Tietohallinto 382 281

Matkat ja neuvottelut 730 836

Edustus, PR ja tiedotus 105 103

Ulkopuoliset palvelut 859 527

Muut kulut 293 445


3 220 2 959
6 Tilintarkastajan palkkiot


Lakisääteinen tilintarkastus 10 10

Toimeksiannot 11 11

Muut palvelut 3 11


24 32
7 Rahoitustuotot ja -kulut


Rahoitustuotot


Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissäOsinkotuotot 0 1 155


Rahastotuotot 26 339


Muut tuotot 250 164

Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä yhteensä 276 1 658

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksistaOsinkotuotot 334 403


Rahastotuotot 5 107 3 412


Sijoitusvoitot 86 0

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä 5 527 3 815

Muut korko- ja rahoitustuototKorkotuotot 5 805 6 687


Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä 265 302


Muut tuotot 1 140 1 095


Muut tuotot omistusyhteysyrityksiltä 2 1


Kurssivoitot 10 512 4 959

Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 17 724 13 044

Rahoitustuotot yhteensä 23 527 18 517

Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumistappiot ja arvonalentumistappioiden palautuksetOsakkeet ja rahastosijoitukset -3 318 -5 854


Lainasaamiset -3 423 -3 217


Arvonalentumistappioiden palautukset osakkeet ja rahastosijoitukset 4 006 6 006


Arvonalentumistappioiden palautukset lainasaamiset 1 348 6 764

Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumistappiot ja arvonalentumistappioiden palautukset -1 387 3 699

Korkokulut ja muut rahoituskulutKorkokulut muille -747 -795


Muut rahoituskulut -847 -776


Myyntitappiot -577 -6 644


Kurssitappiot -10 720 -5 030

Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -12 891 -13 245

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 9 249 8 971

Erään Rahoitustuotot ja -kulut sisältyy kurssivoittoja / tappioita (netto) -209 -72
7 Sijoitustoiminnan rahoitustuotot tulotasoluokituksen mukaan


Vähiten kehittyneet maat (LDC) 7 321 3 899

Muut matalan tulotason maat (LIC) 4 241 1 014

Alemman tulotason maat (LMIC) 6 745 6 149

Ylemmän keskitulotason maat (UMIC) 1 718 3 703

Muut maat 1 113 1 665


21 138 16 430
8 Tuloverot


Lähdeverot osingot 2 26

Lähdeverot työkorvaukset 3 3

Leimaverot 30 0


35 29
 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi