Henkilöstö

Henkilöstöjohtaminen

Finnfund toimii työnantajana vastuullisesti ja pitkäjänteisesti kannustaen henkilöstöään jatkuvaan oppimiseen ja ammatilliseen kehittymiseen.

Yhtiön johtoryhmä päättää henkilöstöpoliittisista linjauksista operatiivisen vastuun ollessa hallintojohtajalla. Palkitsemista koskevista yleisistä linjauksista, yhtiön kannustinpalkkiojärjestelmästä sekä johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta päättää yhtiön hallituksena toimiva johtokunta.

Yhtiön johtamis- ja esimiestyötä on kehitetty vuodesta 2012 alkaen toteuttamalla ulkopuolisen konsultin avulla johtoryhmän työskentelyn itsearviointeja, joiden tulosten perusteella sekä johtoryhmätyöskentelyn että johtamisen ja esimiestyön laatua on pyritty jatkuvasti parantamaan.

Vuoden 2014 lopussa toteutettiin johtamisen ja esimiestyön kattava 360 –arviointi, jonka tulosten perusteella johtamistyöskentelyä pyritään edelleen kehittämään.

Henkilöstötavoitteet

Finnfundissa valmistellaan vuosittain yhteistoimintamenettelyssä tulevaa vuotta koskeva henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Lisäksi koko henkilöstön kanssa käydään vuosittain kehitys- ja tavoitekeskustelut, joiden yhteydessä kartoitetaan muun muassa henkilöstön koulutustarpeita sekä seurataan aikaisemman vuoden tavoitteiden toteutumista ja asetetaan tulevan vuoden tavoitteet.

Lisäksi koko henkilöstölle järjestetään henkilöstön kehittämis- ja suunnittelupäiviä, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita ja joilla pyritään edistämään henkilöstön ja yritysjohdon välistä vuorovaikutusta.

Henkilöstön määrä ja rakenne

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 54 toimihenkilöä. Koko vuonna toimihenkilöitä oli keskimäärin 51. Yhtiön koko henkilöstö työskentelee Suomessa yhtiön toimipaikassa Helsingin keskustassa.

Vuoden 2014 aikana kolmen vakituisen toimihenkilön työsuhde päättyi ja kolme vakituista toimihenkilöä aloitti Finnfundin palveluksessa. Sekä lähtö- että tulovaihtuvuus oli noin 6 prosenttia. 


Vakituisten työntekijöiden työsuhteiden pituus jakautuu seuraavasti.

0-1 2-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-34
6 11 16 3 2 3 4 1

 

Vakituisten työntekijöiden työsuhteiden keskimääräinen pituus on 10 vuotta.

Vakituisen henkilöstön ikärakenne viisivuotisjaksoihin jaettuna on seuraava.

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-
1 9 6 5 9 8 7 1

 

Henkilöstön keski-ikä on 45 vuotta.

Vuonna 2014 henkilöstön määrää ei ole vähennetty eikä muitakaan sopeutustoimia tehty.

Vuonna 2014 toteutuneet henkilöstökulut olivat 5,1 miljoonaa euroa, mihin sisältyy eläke- ja muut henkilösivukulut sekä vapaaehtoiset henkilöstökulut. Vuoden 2014 palkkasumma oli 4,1 miljoonaa euroa.

Tasa-arvo

Vuoden 2014 lopussa kaikista toimihenkilöistä naisia oli 38, eli 70,4 prosenttia ja miehiä 16, eli 29,6 prosenttia.

Yhtiön johtokunnan jäsenistä 4, eli 57,1 prosenttia oli naisia ja 3, eli 42,9 prosenttia oli miehiä.

Yhtiön sisäisen johtoryhmän jäsenistä 3, eli 42,9 prosenttia on naisia ja 4, eli 57,1 prosenttia on miehiä.

Finnfundin tasa-arvosuunnitelma korostaa toimihenkilöiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tasa-arvolain velvoitteiden huomioon ottaminen on osa Finnfundin henkilöstöpolitiikkaa ja toimintakulttuuria, jotka perustuvat avoimuuteen, oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon ja yksityisyyden suojan kunnioittamiseen.

Palkitseminen

Finnfundin palkitsemisjärjestelmä muodostuu kolmesta osasta; peruspalkasta, luontaiseduista ja lyhyen aikavälin kannustimista.

Finnfundissa palkka muodostuu pääasiallisesti kiinteästä kuukausipalkasta, joka määräytyy tehtävän vaativuuden sekä työntekijän pätevyyden ja suoriutumisen perusteella. Toimihenkilöiden tehtävät vaativuusluokitetaan muutaman vuoden välein ja palkkavertailu tehdään vuosittain ulkopuolisen konsultin avulla palkitsemisen markkinatason arvioimiseksi.

Yhtiöllä on kannustinpalkkiojärjestelmä, jonka piirissä on yhtiön koko henkilöstö toimitusjohtajaa lukuun ottamatta. Vuosittain asetettavien tavoitteiden saavuttamisesta voi ansaita enintään yhden kuukauden palkkaa vastaavan kannustinpalkkion. Palkkiojärjestelmä perustuu osin yhtiötasoisten tavoitteiden ja osin toimintokohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Lisäksi yksittäinen toimihenkilö voi ansaita enimmillään puolentoista kuukauden palkkaa vastaavan henkilökohtaisen kannustinpalkkion erinomaisesta, tavoitteet selvästi ylittävästä suoriutumisesta. Johtokunta päättää kannustinpalkkiojärjestelmästä ja sen keskeisistä ehdoista vuosittain.

Vuodelta 2014 kannustinpalkkioiden kustannusvaikutus oli noin 7 prosenttia palkkasummasta.

Osaamisen kehittäminen ja koulutus

Finnfundin koko henkilöstö kuuluu vuosittain käytävien kehityskeskustelujen piiriin.

Kehityskeskustelut käydään vuosittain kevätkaudella helmikuun loppuun mennessä tätä tarkoitusta varten kehitettyä lomakkeistoa käyttäen. Lomakkeisto uudistettiin vuoden 2014 aikana osana johtamisen ja esimiestyön kehittämistoimia. Keskustelussa käydään läpi muun muassa ammatilliseen osaamiseen, työn laatuun, kehittymiseen ja motivaatioon sekä Finnfundin arvojen mukaiseen toimintaan liittyviä asioita. Lisäksi arvioidaan edellisen vuoden henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista ja asetetaan kullekin seuraavan vuoden henkilökohtaiset tavoitteet.

Kehityskeskustelun yhteydessä jokaisella on mahdollisuus antaa palautetta esimiehensä toiminnasta ja johtamisesta joko esimiehelle itselleen, hallintojohtajalle tai toimitusjohtajalle.

Koulutus on Finnfundille henkilöstöpoliittinen väline asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siksi Finnfund suhtautuu myönteisesti henkilöstön koulutukseen ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Uudet työntekijät perehdytetään organisaatioon ja työtehtäviin heidän aloittaessaan työskentelyn Finnfundissa (perehdyttämiskoulutus). Työsuhteen kestäessä henkilöstön osaamista pyritään ylläpitämään ja kehittämään eri koulutusmuodoin tarjoamalla muun muassa ajankohtais−, täydennys- ja kielikoulutusta. Yhtiö- ja toimintotasoiset koulutussuunnitelmat ja painopistealueet käsitellään vuosittain yhteistoimintamenettelyssä osana henkilöstö- ja koulutussuunnitelman käsittelyä. Yksittäisen toimihenkilön koulutustarpeista keskustellaan toimihenkilön ja esimiehen välillä vuosittain kehityskeskusteluissa, jolloin sovitaan myös tarpeen mukaan toimihenkilön henkilökohtaisesta koulutussuunnitelmasta.


Työhyvinvointi, terveys ja turvallisuus

Finnfund kiinnittää jatkuvasti huomiota henkilöstönsä työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja työtyytyväisyyteen. Työtyytyväisyyttä ja työskentelyilmapiiriä arvioidaan aika-ajoin ja saatu palaute pyritään ottamaan huomioon toiminnan muutoksia suunniteltaessa.

Finnfund toteuttaa määrävälein työhyvinvointikyselyn yhteistyössä työterveyshuollon palveluntarjoajan ja eläkevakuutusyhtiön kanssa. Viimeksi kysely on toteutettu syksyllä 2013 ja sen tulokset on purettu ja käsitelty koko henkilöstölle yhteisessä tilaisuudessa työpsykologin johdolla. Numeeriseen tarkasteluun perustuvat tulokset ovat hiukan käytettyä viiteaineistoa paremmat, mutta myös selkeitä kehittämiskohteita on tunnistettu. Näiden asioiden parissa työskennellään systemaattisesti ja kehitystä seurataan määrävälein uusittavan työhyvinvointikyselyn avulla.

Lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus keskustella työhyvinvointiin ja –viihtyvyyteen liittyvistä kysymyksistä kehityskeskusteluissa ja antaa nimettömänä palautetta yhtiön intranetin kautta.

Työterveys- ja turvallisuusjohtamisesta huolehtii työsuojelupäällikkönä toimiva hallintojohtaja yhdessä muun toimivan johdon kanssa. Työsuojelutoimikunta käsittelee toimivaltaansa kuuluvat asiat kokouksissaan.

Työsuojeluorganisaatio on arvioinut työpaikan riskit ja todennut työpaikan merkittävimpien turvallisuusriskien liittyvän matkustusturvallisuuteen, runsaasta matkustamisesta johtuviin terveysriskeihin sekä ergonomiakysymyksiin. Samassa yhteydessä on sovittu toimenpiteistä näiden riskien hallitsemiseksi ja torjumiseksi.

Työpaikan riskien arviointi päivitetään aika-ajoin ja riskitasoissa tapahtuviin muutoksiin sekä mahdollisesti ilmi tuleviin uusiin riskeihin pyritään reagoimaan nopeasti.

Osa henkilöstöstä on muuttanut uusiin tiloihin vuoden 2014 alussa ja työpaikan riskien arviointi, pelastussuunnitelma ja pelastushenkilöstö on uudistettu vuoden 2014 aikana. Vuonna 2014 henkilöstölle järjestettiin ensiapu- ja ensisammutuskoulutusta sekä poistumisharjoitukset ja tutustuminen kiinteistön väestönsuojatiloihin.

Ergonomiakartoitukset uusitaan aika-ajoin henkilöstön vaihtuvuuden ja työpisteissä tapahtuvien muutosten yhteydessä. Vuonna 2014 toteutettiin koko henkilöstölle tarkoitettu ergonomiakoulutus ja työpisteiden ergonomiatilanteen arviointi. Kaikille halukkaille tarjottiin mahdollisuus saada sähkönostoinen työpöytä runsaasta istumisesta johtuvien terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Työaikana tapahtuneita tai työhön liittyviä tapaturmia ei ole tullut työnantajan tietoon, ei myöskään työhön liittyviä kuolemantapauksia.

Sairauspoissaolojen määrää ja määrän kehitystä sekä sairauspoissaolojen tiedossa olevia syitä seurataan jatkuvasti yhteistyössä työterveyshuollon palveluntarjoajan kanssa. Sairauspoissaolojen määrä kokonaisuudessaan on tavanomaisella tasolla ja niiden määrässä tapahtuneet vuotuiset muutokset ovat olleet maltillisia.


Finnfund kannustaa henkilöstöään pitämään hyvää huolta terveydestään ja hyvinvoinnistaan tarjoamalla muun muassa lakisääteistä laajemmat työterveyshuollon palvelut ja tukemalla henkilöstönsä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia.

Työterveyspalvelut kattavat muun muassa oikeuden käyttää rajatusti erikoislääkäri- ja hammashoitopalveluita sekä reseptilääkkeiden korvauksen. Lisäksi työssään runsaasti matkustavien on mahdollista käydä säännöllisissä terveystarkastuksissa matkustamisesta johtuvien terveyshaittojen ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Vuonna 2014 systematisoitiin työkyvyn varhaisen tuen ja välittämisen toimintamalli, joka käyttöönotosta päätettiin työsuojelutoimikunnassa ja jonka sisällöstä tiedotettiin koko henkilöstölle.

 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi