Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet

Organisaation perustiedot

Yhtiön toiminnasta säädetään Teollisen yhteistyön rahasto Oy –nimisestä osakeyhtiöstä annetulla lailla (Finnfund–laki 291/79).

Finnfundin tehtävänä on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä itsekannattavasti vastuullista yksityistä yritystoimintaa. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille.

Finnfundin rahoituskohteina voivat olla teollinen ja palveluja tuottava yritystoiminta, infrastruktuuri sekä rahoitus- ja pääomamarkkinat. Rahoitettavat hankkeet ovat joko perustettavia tai toiminnassa olevia yrityksiä, joihin liittyy suomalainen intressi. Kaupallisen kannattavuuden lisäksi Finnfund korostaa rahoituksessaan hankkeiden myönteisiä kehitys- ja ympäristövaikutuksia.

Finnfund tarjoaa asiakasyrityksilleen oman pääoman ehtoista riskirahoitusta, pitkäaikaisia investointilainoja sekä kehitysmaainvestointeihin liittyvää osaamista.

Finnpartnership on Finnfundin hallinnoima ja ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma, joka tarjoaa suomalaisyrityksille kehitysmaaliiketoimintaan liittyvää neuvontaa ja taloudellista tukea hankkeen suunnittelu- ja kehitysvaiheisiin sekä koulutukseen.

Vuoden 2014 lopussa Suomen valtio omisti yhtiön osakkeista 93 %, Finnvera Oyj 6,9 % ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK 0,1 %. Yhtiö on valtion erityistehtäväyhtiö ja se kuuluu ulkoasiainministeriön hallinnonalaan. Yhtiöllä on kehityspoliittinen erityistehtävä, jonka tarkemman sisällön ulkoasiainministeriö määrittelee vuosittain perustuen kulloinkin voimassa olevaan kehityspoliittiseen toimenpideohjelmaan.

Yhtiön hallinnointiperiaatteet on kuvattu vuosikertomuksen hallinnointiosiossa.

Yritysvastuun johtaminen

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön yritysvastuun johtamisesta ja siihen liittyvien keskeisten periaatteiden toteutumisesta muun toimivan johdon avulla.

Hallintojohtaja vastaa yritysvastuun raportoinnista ja raportoinnin kehittämisestä valtio-omistajan kulloinkin voimassa olevia päätöksiä ja linjauksia seuraten.

Johtokunta seuraa yritysvastuun johtamista osana yhtiön toiminnan ohjaamista.


 

Jokainen yhtiön palveluksessa oleva toimihenkilö tai sen lukuun muutoin työskentelevä henkilö on omassa työssään velvollinen noudattamaan yrityksessä yleisesti noudatettavia vastuullisen toiminnan periaatteita.

Yritysvastuukysymykset on otettu laaja-alaisesti huomioon yhtiön toiminnassa ja ne ohjaavat päätöksentekoa kaikilla päätöksenteon tasoilla yhtiön strategiasta yksittäiseen sijoituspäätökseen asti.

Yhtiön erityistehtävä ja kehityspoliittiset tavoitteet

Ulkoasiainministeriö määrittelee Finnfundin kehityspoliittisen erityistehtävän sekä asettaa sen toiminnalle kehityspoliittiset sekä taloudelliseen kannattavuuteen ja toiminnan kustannustehokkuuteen liittyvät tavoitteet. Ulkoasiainministeriö seuraa tavoitteiden saavuttamista vuosittain.

Ulkoasiainministeriön asettamista tavoitteista ja niiden toteutumisesta raportoidaan yhtiön johtokunnalle, joka osaltaan ohjaa yhtiön toimintaa sille asetetut tavoitteet huomioon ottaen.

Yhtiö arvioi saavuttaneensa sille asetetut keskeiset tavoitteet vuonna 2014 hyvin ja ylittäneensä tavoitteet myönteisiä kehitysvaikutuksia ja toiminnan kustannustehokkuutta koskevin osin.

Finnfund pyrkii edistämään yritysten yhteiskuntavastuuta sekä omassa että yhteistyökumppaniensa toiminnassa. Finnfund on allekirjoittanut vuonna 2009 eurooppalaisten kehitysrahoittajien (EDFI - European Development Finance Institutions) yhteiset kestävän kehityksen ja vastuullisen rahoituksen periaatteet ja sitoutunut noudattamaan niitä toiminnassaan. Nämä periaatteet ovat yhtenevät YK:n Global Compact –aloitteen kymmenen periaatteen kanssa.

Syksyllä 2011 Finnfund allekirjoitti yhdessä 24 muun kehitysrahoittajan kanssa hyvän hallintotavan periaatteet ja ohjeistuksen siitä, miten kehitysrahoittajat pyrkivät edistämään hyvää hallintoa rahoittamissaan yrityksissä ja siten tukemaan kehitysmaiden kestävää taloudellista kehitystä.

Niin Finnfundin oman kuin sen rahoittamien yhtiöidenkin toiminnan tulee olla sekä ympäristöllisesti että yhteiskunnallisesti kestävää.

Ympäristöllisesti kestävällä toiminnalla tarkoitetaan raaka-aineiden säästäväistä käyttöä, tehokasta kierrätystä, ympäristön suojelemista sekä saastumiselta että ilmastonmuutokselta ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen ja vähenemisen estämistä.


Yhteiskunnallisesti kestävällä toiminnalla tarkoitetaan alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamista, työntekijöiden työolojen ja –oikeuksien vaalimista, terveyden ja turvallisuuden huomioon ottamista sekä väestön pakkosiirtojen välttämistä ja kulttuuriperinnön suojelemista.

Yhtiölle asetetut tavoitteet painottavat vahvasti myönteisten kehitysvaikutusten aikaansaamista. Yhtiö on kehittänyt vuodesta 2009 alkaen työkalua kehitysvaikutusten systemaattisen arvioinnin ja raportoinnin avuksi. Vuodesta 2013 alkaen kaikkien uusien hankkeiden kehitysvaikutukset on arvioitu työkalun avulla.

Arvot

Finnfundin toimintaa ohjaavat arvot on määritetty yhdessä koko henkilöstön kanssa. Työ valmistui syksyllä 2010, jolloin arvot selityksineen kiteytyivät seuraaviksi.

Vastuullisuus

  • Rahoitamme vastuullista yritystoimintaa kehitysmaissa.
  • Finnfundin tiimi tekee aina parhaansa.

Arvostus

  • Kunnioitamme eri kulttuureja, niiden edustajia ja toimintatapoja.
  • Arvostamme toinen toistamme ja toistemme tekemää työtä.

Kehittyminen

  • Kehitämme rohkeasti uusia toimintatapoja haastaviin olosuhteisiin.
  • Finnfund tukee ja rohkaisee tiiminsä jatkuvaa kehittymistä ja kokemuksista oppimista.

Tuloksellisuus

  • Onnistuessamme rahoittamamme hankkeet poistavat köyhyyttä ja vähentävät eriarvoisuutta.
  • Keskitymme olennaiseen ja käytämme resurssimme mahdollisimman tehokkaasti.

Lisäksi arvoista on johdettu yhteiset pelisäännöt, joiden myötä arvoja pyritään konkretisoimaan ja tuomaan osaksi jokaisen finnfundilaisen työskentelyä. Arvojen toteutumista ja jokaisen finnfundilaisen toiminnan arvojenmukaisuutta arvioidaan vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa.

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka

Ympäristöasiat ovat aina edustaneet keskeistä osaa Finnfundin toiminnassa. Loppuvuodesta 2013 Finnfundin aiempi ympäristöpolitiikka uudistettiin ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikaksi, joka on luettavissa kokonaisuudessaan Finnfundin internetsivuilla. Vuonna 2014 valmistui yhtiön sisäiseen käyttöön tarkoitettu ympäristökäsikirja, jossa yhtiön ympäristöprosessi on kuvattu seikkaperäisesti.


Sidosryhmät ja sidosryhmävuorovaikutus

Yhtiön tärkeimpiä ulkoisia sidosryhmiä ovat omistajat, keskeiset kehityspoliittiset toimijat mukaan lukien kansalaisjärjestöt, suomalaisen elinkeinoelämän toimijat, erityisesti yhtiön asiakasorganisaatiot, sen eurooppalaiset sisarorganisaatiot ja kanssarahoittajat sekä tapauskohtaisesti kohdemaiden paikalliset viranomaiset ja muut Finnfundin rahoittamiin hankkeisiin sidoksissa olevat tahot.

Finnfund pyrkii säännölliseen ja avoimeen vuorovaikutukseen eri sidosryhmiensä kanssa, tunnistamaan sidosryhmien Finnfundiin kohdistuvat odotukset ja mahdolliset huolenaiheet sekä reagoimaan näihin nopeasti ja avoimesti.

Vuonna 2014 yhtiö oli aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa eräiden yksittäisten hankkeiden herättämän kiinnostuksen johdosta.

Finnfundin sidosryhmäviestinnästä ja –vuorovaikutuksesta vastaa toimitusjohtaja muun toimivan johdon, neuvonantajan ja tiedottajan avulla.

Finnfund vaatii rahoituksensa kohteilta ja hankeyhtiöiltä, että niillä on vuorovaikutuskanava paikallisyhteisöjen kanssa silloin, kun se on hankkeen luonteen puolesta aiheellista.

 

 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi