Taloudellinen vastuu

Finnfundin toiminnan tehokkuus ja kannattavuus

Finnfund-lain mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Valtion omistajapolitiikan mukaisesti yhtiön tulee kuitenkin toimia itsekannattavasti eli sen tulee pystyä kattamaan toiminnastaan saamillaan tuotoilla toimintaan liittyvät kustannukset ja riskit. Valtion omistajapolitiikka määrittelee valtio-omistajan tavoitteeksi kannattavuuden ja kustannustehokkuuden. Sen mukaan myös valtion erityistehtävää hoitavien yhtiöiden tavoitteena tulee olla liiketaloudellisesti kannattava toiminta.

Finnfundin toiminnan kustannustehokkuutta arvioidaan vertaamalla toimintakustannuksia sijoitusomaisuuden ja sijoituspäätösten arvoon. Finnfundin kannattavuutta arvioidaan ensisijaisesti oman pääoman tuoton avulla. Toiminnan luonteesta johtuen oman pääoman tuotto voi vaihdella merkittävästi vuosittain, joten tuottoa tarkastellaan pitkäjänteisesti viisivuotiskauden liukuvana keskiarvona. Lisäksi tarkastellaan arvonalentumistappiokirjauksia ja velkaantumisastetta.

Toiminnan tehokkuudesta ja kannattavuudesta on raportoitu yksityiskohtaisesti johtokunnan toimintakertomuksessa vuodelta 2014, joka on luettavissa vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa.

Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille

Julkinen sektori, verot

Finnfund on tuloverolain (30.12.1992/1535) nojalla tuloverosta vapaa yhteisö, millä perusteella se ei maksa tuloksestaan veroa Suomen valtiolle. Toisaalta yhtiö ei Finnfund-lain mukaan myöskään jaa voittoa omistajilleen, vaan käyttää toimintansa tuloksen kokonaisuudessaan kehityspoliittisen tehtävänsä toteuttamiseen.

Kohdemaissa veronmaksu perustuu paikalliseen lainsäädäntöön sekä joissain maissa valtioiden välisiin verosopimuksiin. Finnfund maksaa kohdemaissa tuntuvia veroja lähinnä silloin, kun jostain hankkeesta irtautuminen tuo merkittävän veronalaisen myyntivoiton. Vuodelle 2014 tällaisia myyntivoittoja ei ajoittunut.

Vuoden 2014 tilinpäätöksessä Finnfund raportoi maksamiensa verojen kokonaismääräksi 0,04 milj. euroa. Verot muodostuvat Keniaan, Kiinaan ja Turkkiin maksetuista lähde- ja leimaveroista.

Useat Finnfundin rahoittamat yritykset ovat kohdemaissaan suoraan ja välillisesti merkittäviä veronmaksajia. Esimerkiksi vuonna 2013 Finnfundin suoraan ja välillisesti rahoittamat yhtiöt raportoivat maksaneensa veroja ja veronluonteisia maksuja yhteensä noin 434 miljoonaa euroa. Tätä kirjoitettaessa vuoden 2014 tiedot eivät ole vielä käytettävissä.


 

Osakkeenomistajat

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille eikä se jaa varojaan osinkona tai muuna voitonjakona omistajilleen.

Investoinnit

Yhtiön toiminnan luonteesta johtuen sen omaan toimintaan liittyvä investointitarve on vähäinen ja se muodostuu lähinnä käyttöomaisuusinvestoinneista.

Vuonna 2014 Finnfund teki uusia investointipäätöksiä kohdemaihinsa yhteensä 115 miljoonan euron arvosta. Uusia päätöksiä tehtiin yhteensä 23 kappaletta liittyen yhteensä 25 hankkeeseen.

Yleishyödylliset tuet ja lahjoitukset

Finnfund noudattaa pidättyväisyyttä yleishyödyllisten tukien ja lahjoitusten antamisessa eikä se harjoita lainkaan sponsoroinniksi luettavaa toimintaa.

Raportointi- ja laskentaperiaatteet

Finnfundin tilinpäätös ja toimintakertomus laaditaan suomalaisen normiston (FAS, Finnish Accounting Standards) mukaisesti noudattaen ns. tavallisten yhtiöiden tuloslaskelma- ja tasekaavoja. Finnfund ei ole luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (9.2.2007/121) tarkoitettu luottolaitos eikä se käytä luottolaitoksille tarkoitettua tuloslaskelma- ja tasekaavaa. Vuodesta 2013 alkaen yhtiö on esittänyt toimintakertomuksessaan toiminnallista tulosta kuvaavan laskelman.

Yhtiö raportoi taloudellisesta tilanteestaan tertiaaleittain. Vuositilinpäätös julkistetaan vuosikertomuksessa yhtiön internetsivuilla sen jälkeen, kun yhtiökokous on sen vahvistanut. Samalla julkistetaan yhtiön kulloisessakin tilinpäätöksessä noudattamat raportointi- ja laskentaperiaatteet sekä niissä mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Lisäksi yhtiö tekee sisäiseen käyttöönsä kaksi osavuosikatsausta ajalta tammi-huhtikuu ja tammi-elokuu. Osavuosikatsauksia ei tilintarkasteta erikseen eikä niitä julkisteta.

Rahoituksensa kohteilta Finnfund edellyttää lähtökohtaisesti kansainvälisten IFRS–standardien (International Financial Reporting Standards) mukaista raportointia luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.

Finnfund voi poikkeuksellisesti hyväksyä kohdemaan paikallisen normiston mukaisesti laaditun tilinpäätöksen ja muun taloudellisen raportoinnin, ellei niiden luotettavuutta ole syytä epäillä ja milloin sitä pidetään raportoivan yhtiön tilanne huomioon ottaen perusteltuna.

 

 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi