Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Lahjonta ja korruptio

Finnfund suhtautuu ehdottoman kielteisesti lahjontaan, korruptioon ja epäasiallisiin sidonnaisuuksiin. Se vaatii sekä henkilöstöltään, käyttämiltään konsulteilta että rahoituksensa kohteilta sitoutumista noudattamiinsa periaatteisiin. Finnfundin osallistumisen hankkeen rahoitukseen on tarkoitus toimia signaalina siitä, ettei korruptiota hyväksytä ja näin osaltaan vähentää hankeyhtiöihin mahdollisesti kohdistuvia korruptiovaateita. Joissakin kohdemaissa tämä on oleellinen osa yhtiön asiakkailleen tuomaa lisäarvoa.

Yhtiöllä on sisäinen ohjeistus lahjojen antamisesta ja vastaanottamisesta sekä vieraanvaraisuudesta. Yhtiö edellyttää henkilöstöltään kehitysrahoittajalle soveliaan pidättäytyvän ja hyvien tapojen mukaisen linjan noudattamista sekä epäterveiden sidonnaisuussuhteiden ja vaikuttamisyritysten välttämistä.

Lisäksi yhtiöllä on sidonnaisuuksia ja sisäpiiriasioita koskeva sisäinen ohjeistus, jota henkilöstön edellytetään noudattavan.

Ohjeet on esitelty koko henkilöstölle ja ne on käyty henkilöstön kanssa seikkaperäisesti läpi niiden tullessa voimaan. Uusille työntekijöille ne esitellään työhön perehdyttämisen yhteydessä. Ohjeet ovat jatkuvasti yhtiön intranetissä nähtävissä.

Yhtiön käyttämät konsultit sitoutetaan noudattamaan samaa ohjeistusta sopimusteitse.

Finnfund pyrkii viestittämään ehdottoman kielteisen suhtautumisensa korruptioon ja epäasiallisiin sidonnaisuuksiin rahoituksensa kohteille jo ennen rahoituksen myöntämistä ja se seuraa kohdeyhtiöittensä toimintaa koko rahoituksen ajan. Finnfund edellyttää sopimuksissaan rahoituksensa kohteilta sitoutumista korruptiosta pidättymiseen. Mahdollisiin väärinkäytösepäilyihin Finnfund suhtautuu hyvin vakavasti ja käynnistää kussakin tapauksessa tarpeelliset toimenpiteet viipymättä.

Yhtiöllä on määrämuotoinen menettely asiakkaittensa ja hankeyhtiöiden parissa toimivien henkilöiden taustojen ja sidonnaisuuksien selvittämiseksi. Nämä selvitykset tehdään hankevalmistelun yhteydessä.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaiset menettelytavat

Finnfund on rekisteröitynyt rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitetuksi ilmoitusvelvolliseksi. Yhtiöllä on ohjeistus rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisista menettelytavoista. Yhtiössä on vahvistettu laissa edellytetty organisaatio ja ohjeistuksen edellyttämät menettelyt on otettu käyttöön. Henkilöstöä on koulutettu ohjeistuksen mukaisiin menettelytapoihin useissa koulutustilaisuuksissa.


Poliittinen vaikuttaminen

Finnfund ei tue poliittista toimintaa. Se ei anna rahalahjoja tai muutakaan tukea poliittisille puolueille, poliitikoille tai tahoille, joiden se tunnistaa olevan niitä lähellä.

Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta yhtiön hallintoneuvoston jäsenille tai vastaavassa suhteessa yhtiöön oleville luonnollisille henkilöille annettavia arvoltaan vähäisinä pidettäviä merkkipäivälahjoja ja niihin verrattavia huomionosoituksia.

Hanketasolla tarkistetaan hankkeessa mukana olevien osapuolten poliittiset sidonnaisuudet ja niiden merkitys arvioidaan tapauskohtaisesti kunkin hankkeen kannalta.

Kilpailun rajoitukset

Finnfund ei lähtökohtaisesti kilpaile asiakkaista kaupallisten rahoittajien kanssa, sillä sen toimintaa ohjaavat ensisijaisesti myönteisten kehitysvaikutusten aikaansaaminen yhtiön kohdemaissa ja pitkällä aikavälillä toteutuvan itsekannattavuuden vaatimus. Finnfund voi kuitenkin toimia kaupallisten rahoittajien kanssarahoittajana ja riskinjakajana edellyttäen, että muut rahoituksen myöntämiselle asetetut edellytykset täyttyvät.

Kuluttajia hyödyttävä markkinakilpailun lisääminen kohdemaissa on yksi niistä kehitysvaikutuksista, joita Finnfund rahoituksellaan tavoittelee ja joihin kehitysvaikutusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota.

Määräystenmukaisuus

Yhtiö pyrkii noudattamaan kaikessa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja hyviksi koettuja käytäntöjä eikä se tietoisesti toimi tai salli henkilöstönsä toimivan niiden vastaisesti.

Yhtiö myös edellyttää rahoituksensa kohteilta sekä käyttämiltään konsulteilta ja palveluntarjoajilta vastaavaa sitoutumista.

 

 
 
Finnfund

Teollisen yhteistyön
rahasto Oy (FINNFUND)

Uudenmaankatu 16 B
PL 391 00121 Helsinki
puh. 09 348 434
faksi 09 3484 3346
www.finnfund.fi