Palkitseminen

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu kokouspalkkioita seuraavasti. Puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta, varapuheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. 

 

Palkkiot (euroa) ja osallistuminen kokouksiin

Jäsen Palkkiot Osallistuminen
Paloniemi, Aila, puheenjohtaja 1.12.2015 asti 2 800 4/5
Tuomioja Erkki, puheenjohtaja 1.12.2015 alkaen 400 1/1
Salolainen, Pertti, varapuheenjohtaja 3 000 5/5
Hietanen, Eija 2 500 5/5
Hyötynen, Kalle 1.12.2015 asti 2 000 4/4
Kallio, Seppo 2 500 5/5
Karetie, Simo 2 000 4/5
Karimäki, Johanna 1.12.2015 alkaen 500 1/1
Kotaviita, Johanna 29.9.2015 alkaen 500 1/1
Lindtman, Antti 1.12.2015 asti 1 500 3/4
Lohela, Maria 21.4.2015 asti 500 1/2
Myller, Riitta 2 500 5/5
Mäntylä, Hanna 21.4.-29.5.2015

Raatikainen, Mika 1.12.2015 alkaen 500 1/1
Toriseva, Seppo 1.12.2015 asti 1 500 3/4
Tölli, Tapani 2 000 4/5
Virolainen, Anne-Mari 2 000 4/5

 

Vuonna 2015 hallintoneuvosto kokoontui 5 kertaa. Hallintoneuvoston jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 88 prosenttia.

Johtokunta

Johtokunnan jäsenille on maksettu kuukausi- ja kokouspalkkioita seuraavasti. Puheenjohtajalle maksettiin kuukausipalkkiota 1 100 euroa, varapuheenjohtajalle 700 euroa ja muille jäsenille 600 euroa. Lisäksi on maksettu kokouspalkkiota 300 euroa kokoukselta. Johtokunnan puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkio myös osallistumisesta hallintoneuvoston ja tarkastusvaliokunnan kokouksiin.


  

 

Palkkiot (euroa) ja osallistuminen kokouksiin

Jäsen Palkkiot Osallistuminen
Laukkanen, Ritva, puheenjohtaja 17 100 11/11
Alanko, Kari, varapuheenjohtaja 11 700 11/11
Andersén, Tuukka 10 500 11/11
Antila, Sinikka 28.9.2015 alkaen 1 882 2/3
Hukka, Pekka 31.8.2015 asti 6 900 5/6
Juurikkala, Tuuli 21.4.2015 asti 2 760 2/2
Mikkanen, Pirita 10 300 11/11
Schöring, Lars-Erik 21.4.2015 alkaen 7 440 8/9
af Ursin, Anne 21.4.2015 alkaen 7 740 9/9
Ylhäinen, Tuula 10 200 10/11

Vuonna 2015 johtokunta kokoontui 11 kertaa. Johtokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 95 prosenttia.

Tarkastusvaliokunta

Vuonna 2015 tarkastusvaliokunnan jäsenille maksettiin kokouspalkkiota 300 euroa kokoukselta.

 

Palkkiot (euroa) ja osallistuminen kokouksiin

Jäsen Palkkiot Osallistuminen
Andersén, Tuukka, puheenjohtaja 1 200 4/4
Juurikkala, Tuuli 21.4.2015 asti 300 1/1
Mikkanen, Pirita 21.4.2015 alkaen 900 3/3
Ylhäinen, Tuula 1 200 1/1

  

Vuonna 2015 tarkastusvaliokunta kokoontui 4 kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemelle tilikaudella 2015 maksettu verotettava tulo oli 200520 euroa. Toimitusjohtajan palkkio muodostuu kokonaan kiinteästä kuukausipalkasta. Toimitusjohtaja ei ole yhtiön kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä eikä hänelle ole maksettu tulospalkkiota tilikaudella 2015.


Toimitusjohtajan vuonna 2002 solmittua johtajasopimusta on muutettu eläke­oikeutta koskevin osin siten, että toimitusjohtajan eläkeikä on nostettu aikaisem­masta 60 vuodesta 63 vuoteen ja eläke-etu on muutettu etuusperusteisesta maksuperusteiseksi. Vuotuinen maksutaso on 26,51 prosenttia toimitusjohtajan brutto­vuosiansiosta.

Eläkevastuu katetaan osin ryhmäeläkevakuutuksella ja osin yhtiön taseeseen vuosittain tehtävällä varauksella. 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta taseeseen on varattu 44 658 euroa lisäeläkevastuun kattamiseksi.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta yrityksen irtisanoessa sopimuksen. Toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi kuuden kuukauden palkkaa vastaava rahasumma, mikäli yritys irtisanoo hänet.

Johtajasopimuksen eläke-etua koskevan muutoksen seurauksena toimitusjohtaja menetti aikaisempina vuosina ansaitsemaansa eläke-etua nettomääräisesti 74 308 euroa. Tämä eläke-edun menetys kompensoidaan toimitusjohtajalle korottamalla hänen bruttokuukausipalkkaansa 1.1.2013 alkaen 1 347 eurolla, jolloin menetys tulee täysimääräisesti kompensoiduksi toimitusjohtajan tullessa 63 vuoden ikään.

Mikäli toimitusjohtajan palvelussuhde päättyy ennen 63 vuoden ikää, maksaa yhtiö hänelle menetettynä eläke-etuna määrän, jota toimitusjohtaja ei ole ehtinyt ansaita palkkana ennen palvelus­suhteen päättymistä. Tämä suoritus maksetaan riippumatta palvelus­suhteen päättymisen syystä muiden lain tai johtajasopimuksen perusteella maksettavien suoritusten lisäksi.

Johtoryhmä

Johtoryhmälle, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies mukaan lukien, tilikaudella 2015 maksettu verotettava tulo oli yhteensä 982 111 euroa.

Johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajaa lukuun ottamatta ovat mukana koko henkilöstöä koskevassa kannustinpalkkiojärjestelmässä, jonka mukaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta voi ansaita enintään puolentoista tai kahden kuukauden palkkaa vastaavan kannustinpalkkion. Palkkiojärjestelmä perustuu yhtiötasoisten, yksikkökohtaisten ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Johtokunta päättää kannustinpalkkiojärjestelmästä ja sen keskeisistä ehdoista vuosittain.

Johtoryhmään ovat kuuluneet vuonna 2015 toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemen lisäksi lakiasiainjohtaja, toimitusjohtajan varamies Jukka Ahmala, salkun- ja riskienhallinnasta vastaava johtaja Helena Arlander, hallintojohtaja Minnamari Marttila, johtaja Hanna Skelly sekä apulaisjohtajat Mikko Kuuskoski ja Antti Urvas.