Rahoituslaskelma

1 000 EUR


2015 2014
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Saadut maksut liiketoiminnasta 55 946 40 857
Tehdyt sijoitukset liiketoimintaan -77 257 -72 747
Saadut osingot liiketoiminnasta 183 332
Saadut korot liiketoiminnasta 7 601 6 351
Maksetut korot liiketoiminnasta -588 -650
Saadut maksut liiketoiminnan muista tuotoista 3 008 2 563
Maksut liiketoiminnan kuluista -10 377 -9 101
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) -21 484 -32 395INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -165 -138
Saadut maksut myydyistä hyödykkeistä 0 0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -165 -138RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Maksullinen osakeanti 10 000 18 025
Lyhytaikaisten lainojen nostot 6 994 0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 35 082 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 736 -19 515
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 47 340 -1 490VALUUTTAKURSSIMUUTOKSET (D) -1 868 -2 150RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C+D)
lisäys (+) vähennys (-)
23 823 -36 173RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA (1.1.) 18 583 54 756
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA (31.12.) 42 406 18 583

23 823 -36 173