Tase

1 000 EUR


Liite 31.12.2015 31.12.2014
V A S T A A V A A


PYSYVÄT VASTAAVAT


Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 9


Muut pitkävaikutteiset menot
29 58

Koneet ja kalusto
185 122
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä
214 180
Sijoitukset 10


Osuudet omistusyhteysyrityksissä
48 885 55 912

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 11 15 240 14 812

Muut osakkeet ja osuudet
129 816 108 446

Muut saamiset 11 135 654 114 423
Sijoitukset yhteensä
329 595 293 593
PYSYVÄT VASTAAVAT
329 809 293 773
VAIHTUVAT VASTAAVAT


SaamisetPitkäaikaiset
Lainasaamiset
1 480 1 570

Lyhytaikaiset
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 12 70 502


Siirtosaamiset 13 2 922 2 362

Lyhytaikaiset yhteensä
2 992 2 863
Saamiset yhteensä
4 472 4 433
Rahoitusarvopaperit 14


Muut arvopaperit
5 393 12 381
Rahat ja pankkisaamiset
37 406 6 589
VAIHTUVAT VASTAAVAT
47 270 23 404
V A S T A A V A A
377 079 317 178

Liite 31.12.2015 31.12.2014
V A S T A T T A V A A


OMA PÄÄOMA 15 16

Osakepääoma
166 989 156 989
Edellisten tilikausien voitto
78 726 76 317
Tilikauden voitto
5 057 2 408
OMA PÄÄOMA
250 772 235 715
VIERAS PÄÄOMA


Pitkäaikainen 17 18


Joukkovelkakirjalainat 19 50 000 50 000

Lainat rahoituslaitoksilta
56 336 21 964

Muut pitkäaikaiset velat
151 107
Pitkäaikainen yhteensä
106 488 72 071
Lyhytaikainen 20


Lainat rahoituslaitoksilta
11 893 4 736

Ostovelat
854 354

Muut velat
4 817 2 674

Siirtovelat 21 2 255 1 628
Lyhytaikainen yhteensä
19 820 9 392
VIERAS PÄÄOMA
126 307 81 463
V A S T A T T A V A A
377 079 317 178