Taseen liitetiedot

1000 EUR
9 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Muut pitkäv. menot Koneet ja kalusto Yhteensä

Hankintameno 1.1.2015 1 083 1 775 2 858


Lisäykset 0 165 165

Hankintameno 31.12.2015 1 083 1 940 3 023

Kertyneet poistot 1.1.2015 -1 025 -1 653 -2 678


Tilikauden poisto -29 -102 -131

Kertyneet poistot 31.12.2015 -1 054 -1 755 -2 809

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 29 185 214

Kirjanpitoarvo 31.12.2014 58 122 180
10 Sijoitukset / Osakkeet ja rahastot Om.yht.yr. osakkeet ja rahastot Muut osakkeet ja rahastot Yhteensä

Hankintameno 1.1.2015 59 615 117 815 177 430


Lisäykset 6 089 30 291 36 380


Siirrot erien välillä 1 357 -200 1 157


Vähennykset -10 272 -10 347 -20 619

Hankintameno 31.12.2015 56 789 137 559 194 348

Kertyneet yksilölliset arvonalentumistappiot 1.1.2015 -3 703 -9 369 -13 072


Palautuneet arvonalentumistappiot 1 604 2 085 3 689


Tilikauden arvonalentumistappiot -5 805 -459 -6 264

Kertyneet yksilölliset arvonalentumistappiot 31.12.2015 -7 904 -7 743 -15 647

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 48 885 129 816 178 701
10 Sijoitukset / Saamiset Om.yht.yr. saamiset Muut saamiset Yhteensä

Hankintameno 1.1.2015 17 024 133 283 150 307


Lisäykset 2 405 46 897 49 302


Siirrot erien välillä -1 000 -157 -1 157


Vähennykset -1 017 -21 160 -22 177

Hankintameno 31.12.2015 17 412 158 863 176 275

Kertyneet yksilölliset arvonalentumistappiot 1.1.2015 -2 211 -18 860 -21 071


Palautuneet arvonalentumistappiot 39 1 459 1 498


Tilikauden arvonalentumistappiot 0 -5 808 -5 808

Kertyneet yksilölliset arvonalentumistappiot 31.12.2015 -2 172 -23 209 -25 381

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 15 240 135 654 150 894

2015 2014
11 Saamiset, joilla on huonompi etuoikeus kuin velallisen muilla veloilla


Pääomalainat omistusyhteysyrityksille 15 240 13 412

Pääomalainat muille 30 629 32 405


45 869 45 817
12 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä


Korot 18 43

Muut 51 459


69 502
13 Siirtosaamiset


Korot 1 349 1 298

Muut 1 573 1 064


2 922 2 362
14 Rahoitusarvopaperit


Jälleenhankintahinta 5 580 12 540

Kirjanpitoarvo 5 393 12 381

Erotus 187 159
Johdannaiset Käypä arvo Tuloslaskelmaan merkityt arvonmuutokset

Koronvaihtosopimukset alle 5 vuotta 23 23


Käypä arvo ja tuloslaskelmaan merkityt arvonmuutokset 2014 0 0

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset alle 5 vuotta 4532 115

Käypä arvo ja tuloslaskelmaan merkityt arvonmuutokset 2014 2082 132

Valuuttatermiinit alle 1 vuosi 34 28


Käypä arvo ja tuloslaskelmaan merkityt arvonmuutokset 2014 411 -114

Yhteensä 2015 4589 166

Yhteensä 2014 2493 18
2015 2014
15 Oma pääoma


Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiö ei jaa varojaan osinkona tai vapaan oman pääoman rahastosta eikä myöskään hanki tai lunasta omia osakkeitaan.

Sidottu oma pääoma


Osakepääoma 1.1. 156 989 138 964

Osakepääoman korotus maksullisella osakeannilla 10 000 18 025

Osakepääoma 31.12. 166 989 156 989

Vapaa oma pääoma


Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 78 726 76 317

Tilikauden voitto/tappio 5 057 2 408


83 783 78 725


250 772 235 714
16 Osakepääoma


Osakkeet kpl 982 289 923 466

Kirjanpidollinen vasta-arvo 170,00 170,00
17 Pitkäaikaiset velat


Joukkovelkakirjalainat 50 000 50 000

Lainat rahoituslaitoksilta 56 336 21 964

Muut pitkäaikaiset velat 151 107


106 487 72 071
18 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua


Lainat rahoituslaitoksilta 36 741 21 964
19 Joukkovelkakirjalainat


Jvk-laina 2013/2018 50 000 50 000
20 Muut lyhytaikaiset velat


Lainat rahoituslaitoksilta 11 893 4 736

Johdannaiset 4 589 2 493

Ostovelat 854 354

Muut 228 181


17 564 7 764
21 Siirtovelat


Palkat sosiaalikuluineen 1 708 1 350

Korot 375 174

Verot 152 54

Muut 19 50


2 254 1 628