Tuloslaskelma

1 000 EUR
Liite 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Liiketoiminnan muut tuotot 1 1 865 1 612
Henkilöstökulut 2


Palkat ja palkkiot 3 -4 462 -4 121

Henkilösivukulut
Eläkekulut
-803 -750


Muut henkilösivukulut
-287 -212

Henkilösivukulut
-1 090 -963
Henkilöstökulut yhteensä
-5 553 -5 084
Suunnitelman mukaiset poistot 4 -131 -116
Liiketoiminnan muut kulut 5 6 -3 658 -3 220
LIIKETAPPIO
-7 477 -6 807
RahoitustuototTuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä
2 861 276

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
10 055 5 527

Muut korko- ja rahoitustuotot
23 974 17 724
Rahoitustuotot yhteensä
36 890 23 528
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
-4 994 -1 386
RahoituskulutKorkokulut ja muut rahoituskulut
-19 259 -12 891
Rahoitustuotot ja kulut 7 12 637 9 251
VOITTO ENNEN VEROJA
5 160 2 444
Tuloverot 8 -103 -35
TILIKAUDEN VOITTO
5 057 2 408