Tuloslaskelman liitetiedot

1 000 EUR


2015 2014
1 Liiketoiminnan muut tuotot


Tuotot omistusyhteysyrityksiltä 29 78

Palkkiot 1 107 1 004

Muut tuotot 729 530


1 865 1 612
2 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä


Toimihenkilöitä 56 51
3 Palkat ja palkkiot


Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa 334 327

Johtokunta ja hallintoneuvosto 117 120


JohtokuntaPuheenjohtajan kuukausipalkkio 1 100 €


Varapuheenjohtajana kuukausipalkkio 700 €


Jäsenten kuukausipalkkiot 600 €


Johtokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouspalkkiot 300 €


HallintoneuvostoPuheenjohtajan kokouspalkkio 800 €


Varapuheenjohtajan kokouspalkkio 600 €


Jäsenten kokouspalkkiot 500 €

Toimitusjohtajalla on oikeus siirtyä eläkkeelle 63 vuotta täytettyään. Eläkeikä perustuu vuonna 2012 uudistettuun johtajasopimukseen.

4 Poistot


Muut pitkävaikutteiset menot 29 34

Koneet ja kalusto 102 82


131 116
5 Liiketoiminnan muut kulut


Vapaaehtoiset henkilöstökulut 419 345

Toimitilat 483 506

Tietohallinto 341 382

Matkat ja neuvottelut 743 730

Edustus, PR ja tiedotus 138 105

Ulkopuoliset palvelut 1 207 859

Muut kulut 327 293


3 658 3 220
6 Tilintarkastajan palkkiot


Lakisääteinen tilintarkastus 9 10

Toimeksiannot 1 11

Muut palvelut 16 3


26 24
7 Rahoitustuotot ja -kulut


Rahoitustuotot


Tuotot osuuksista omistusyhteisyrityksissäRahastotuotot 4 26


Myyntivoitot 2 646 0


Muut tuotot 211 250

Tuotot osuuksista omistusyhteisyrityksissä yhteensä 2 861 276

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksistaOsinkotuotot 183 334


Rahastotuotot 7 068 5 107


Myynti- ja sijoitusvoitot 2 804 86

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä 10 055 5 527

Muut korko- ja rahoitustuototKorkotuotot 7 378 5 805


Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä 478 265


Muut tuotot 842 1 140


Muut tuotot omistusyhteysyrityksiltä 4 2


Kurssivoitot 15 272 10 512

Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 23 974 17 724

Rahoitustuotot yhteensä 36 890 23 527

Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumistappiot ja arvonalentumistappioiden palautuksetOsakkeet ja rahastosijoitukset -4 373 -3 318


Lainasaamiset -5 808 -3 423


Arvonalentumistappioiden palautukset osakkeet ja rahastosijoitukset 3 689 4 006


Arvonalentumistappioiden palautukset lainasaamiset 1 498 1 348

Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumistappiot ja arvonalentumistappioiden palautukset -4 994 -1 387

Korkokulut ja muut rahoituskulutKorkokulut muille -789 -747


Muut rahoituskulut -2 033 -847


Myynti- ja sijoitustappiot -1 284 -577


Kurssitappiot -15 153 -10 720

Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -19 259 -12 891

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 12 637 9 249

Erään Rahoitustuotot ja -kulut sisältyy kurssivoittoja / tappioita (netto) 119 -209
7 Sijoitustoiminnan rahoitustuotot tulotasoluokituksen mukaan


Vähiten kehittyneet maat (LDC) 11 902 6 669

Muut matalan tulotason maat (LIC) 8 638 4 241

Alemman tulotason maat (LMIC) 8 271 6 745

Ylemmän keskitulotason maat (UMIC) 2 906 2 565

Venäjä 790 1 112


32 507 21 332
8 Tuloverot


Myyntivoittoverot ulkomaille 100 0

Lähdeverot osingot 0 2

Lähdeverot työkorvaukset 3 3

Leimaverot 0 30


103 35