Ihmisoikeudet

Useissa Finnfundin kohdemaissa on yleisesti tiedossa olevia ongelmia ihmisoikeusasioissa. Finnfund kunnioittaa ihmisoikeuksia kansainvälisten ihmisoikeusjulistusten 1) mukaisesti ja pyrkii omalla toiminnallaan ja mukanaolollaan edistämään ihmisoikeuksien toteutumista rahoittamissaan hankkeissa käytettävissään olevin keinoin.

Ihmisoikeusnäkökulma on sisällytetty Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikkaan sekä yhtiön allekirjoittamiin EDFIn (European Development Finance Institutions) vastuullisen rahoituksen periaatteisiin. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka seuraa ihmisoikeusvaikutusten arvioinnissa YK:n Global Compact -aloitetta, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita 2) ja ILOn perusoikeusperiaatteita. Finnfund ei rahoita yrityksiä ja hankkeita, joissa on todettu ihmisoikeusrikkomuksia, joita ei voida estää tai korjata.

Ihmisoikeusnäkökohtien huomiointi on keskeinen osa Finnfundin rahoitusprosessia. Potentiaalisten hankkeiden ihmisoikeusulottuvuudet määritetään jo hankevalmistelun varhaisessa vaiheessa, hankekohtaisen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuarvioinnin yhteydessä.

Finnfundin rahoittamissa hankkeissa noudatettavat Maailmanpankkiryhmän IFC:n (International Finance Corporation) ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardit 3), ovat linjassa kansainvälisten ihmisoikeusperiaatteiden kanssa. Finnfundin myöntämän rahoituksen ehtona on lähtökohtaisesti, että rahoituksen saaja sitoutuu sopimusteitse noudattamaan näitä standardeja.

Finnfund kehittää ihmisoikeustyökalujaan jatkuvasti, ja järjestää työntekijöilleen tähän tarvittavaa koulutusta.


”Kaikilla ihmisillä on oikeus työhön ja toimeentuloon. Finnfundin investoinnit edistävät näiden ihmisoikeuksien toteutumista kehitysmaissa.”

- Tapio Wallenius, johtaja - vaikuttavuus ja viestintä

Tapio Wallenius

 

 

 

1) International Bill of Human Rights ja ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
2) Guiding Principles on Business and Human Rights
3) Performance Standards, PS