Hallinnointiperiaatteet

New Forests Company Rwanda
 

Finnfundin hallinto perustuu Teollisen yhteistyön rahasto Oy –nimisestä osakeyhtiöstä annettuun lakiin (291/79 muut, ns. Finnfund-laki), Suomen osakeyhtiölakiin ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Lisäksi noudatetaan valtio-omistajan antamia hallinnointiohjeita noteeraamattomia valtioenemmistöisiä yhtiöitä ja valtion erityistehtäväyhtiöitä koskevin osin.

Finnfund noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa ja valtion omistajapolitiikan määrittelemiä suosituksia.

Tässä esitettävät hallinnointiperiaatteet perustuvat 1.1.2012 voimaan tulleen yhtiöjärjestyksen määräyksiin.

Toimielimet

Finnfundin johtamisesta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallituksena toimiva johtokunta ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölain ja Finnfundin yhtiöjärjestyksen mukaan.

Yhtiökokous

Finnfundin korkein päättävä elin on yhtiökokous ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta; taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä; vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenille sekä toimitusjohtajalle; hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heille maksettavien palkkioiden määräämisestä.


Varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2016 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 11 pykälässä mainitut asiat. Yhtiön koko osakekanta oli yhtiökokouksessa edustettuna.

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 19.9.2016 Helsingissä. Kokouksessa täydennettiin johtokunnan kokoonpanoa. Yhtiön koko osakekanta oli yhtiökokouksessa edustettuna.

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 30.12.2016 OYL 5:1:n mukaisesti osakkeenomistajien yksimielisenä päätöksenä, yhtiökokousta pitämättä, hyväksyä OYL 10:1 tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen yhtiön ja Suomen valtion väliseen vaihtovelkakirjalainaan liittyen. Tämä mahdollistaa sen, että valtion Finnfundille myöntämä 130 miljoonan euron pitkäaikainen laina, jonka myöntämisestä eduskunta päätti lisätalousarviossa kesäkuussa 2016, voidaan vaihtaa valtion niin päättäessä joko kokonaan tai osittain yhtiön osakkeiksi. Lisäksi osakkeenomistajat päättivät hallintoneuvoston täydentämisestä.

Hallintoneuvosto

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu 12 jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jäsenistä eroaa vuosittain neljä jäsentä.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston jäsenet vuonna 2016.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa johtokunnan ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta.

Lisäksi hallintoneuvosto voi antaa johtokunnalle ohjeita asioista, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

Johtokunta

Yhtiöllä on hallituksena toimiva johtokunta, johon kuuluu vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä. Johtokunnan puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet valitsee yhtiökokous.

Johtokunnan jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Johtokunnan jäsenet vuonna 2016.


Johtokunnan tehtävänä on muun muassa tehdä rahoituspäätökset sekä vahvistaa yhtiön käytännön toimintalinjat; päättää yhtiön toiminimen kirjoittamisoikeudesta; nimetä toimitusjohtaja sekä päättää hänen palkkaetunsa ja päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta ja valmistella siellä käsiteltävät asiat.

Johtokunnan tarkastusvaliokunta

Johtokunnalla on tarkastusvaliokunta, johon johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kahdesta kolmeen jäsentä. Jäsenten tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja lisäksi vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tarkastuksen alalta. Tarkastusvaliokunnan jäsenet valitaan johtokunnan toimikaudeksi.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yhtiön johtokuntaa huolehtimaan siitä, että yhtiön kirjanpito ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja että sisäinen valvonta ja riskienhallinta, tilintarkastus sekä sisäinen tarkastus on järjestetty lakien, määräysten ja yhtiön johtokunnan vahvistamien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa johtokunnan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Johtokunta päättää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muiden johtoryhmän jäsenten palkoista.

Johtoryhmä

Finnfundin toimiva johto muodostaa johtoryhmän, joka on luonteeltaan toimitusjohtajaa avustava ja neuvoa-antava elin.