Vastuullista yritystoimintaa kehitysmaissa

New Forests
 

Terve ja vastuullinen yritystoiminta on välttämätön edellytys kestävälle kehitykselle. Kannattavat yritykset luovat työpaikkoja ja synnyttävät verotuloja, joiden avulla julkinen sektori toimii ja kehitysmaiden riippuvuus ulkoisesta avusta pienenee. Yritykset luovat vientituloja ja tarjoavat kuluttajille aiempaa edullisempia tai parempia palveluja ja tuotteita. Hyvin johdetut yritykset myös säästävät ympäristöä toimimalla vastuullisesti ja käyttämällä resursseja tehokkaasti.

Finnfund sijoittaa sekä suomalaisten yritysten ja niiden yhteistyökumppaneiden hankkeisiin että hankkeisiin, joissa parannetaan merkittävästi ympäristön tilaa tai tuetaan kohdemaan taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Finnfund kerää tietoja toteutuneista kehitysvaikutuksista vuosittain.

Finnfundin painopisteinä ovat uusiutuva energia ja kestävä metsätalous, mutta rahoitamme hankkeita myös muilla toimialoilla.

Suorien investointien lisäksi voimme tehdä epäsuoria investointeja rahastojen kautta. Lisäksi rahoitamme pankkeja ja rahoituslaitoksia. Rahoituksemme ehdot ovat markkinaperusteiset ja riippuvat hankkeiden kokonaisriskeistä.

Rahoituskohteiden on oltava kannattavia sekä vastuullisesti toteutettuja. Niiden on edistettävä kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Valmisteluun otetaan hankkeita, jotka ovat Finnfund-lain ja yhtiön strategian mukaisia.

Hankkeiden valmistelu

Hankkeiden valmisteluprosessin alkuvaiheessa varmistetaan, että hanke täyttää yhtiön ympäristö- ja yhteiskuntavastuun perusehdot, muun muassa Maailmanpankkiryhmään kuuluvan, yksityisen sektorin rahoitukseen keskittyneen IFC:n standardit (International Finance Corporation, Performance Standards on Environmental and Social Sustainability). Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuuden arviointi auttaa myös määrittämään asiakkaan kanssa neuvoteltavia rahoituksen ehtoja.


Finnfund edellyttää sijoituskohteiltaan hyvää yhteiskuntavastuuta eikä hyväksy hankkeissaan korruptiota, veronkiertoa tai rahanpesua. Muun muassa ympäristöasiat ja työolot tulee järjestää kansainvälisten standardien mukaisesti, vaikka paikallinen lainsäädäntö asettaisi löysemmät vaatimukset tai puuttuisi kokonaan.

Finnfundin hankesykli

 

Hankkeet maantieteellisesti ja toimialoittain

Vuoden 2016 päättyessä Finnfundin salkussa oli 167 sijoitusta, joista tosin pieni osa kohdistuu samoihin hankkeisiin. Näistä sijoituksista 122 sekä kappalemääräisesti että rahassa laskettuna oli matalan tai alemman keskitulotason maissa, mikä toteuttaa hyvin yhtiön kehityspoliittista tehtävää. Rahoitettavia yrityksiä tai muita sijoituskohteita on yhteensä 120.

Kanssasijoituksia suomalaisten yritysten kanssa on eniten keskituloisissa kehitysmaissa, kuten Intiassa, Kiinassa sekä Venäjällä. Matalatuloisissa maissa Finnfund rahoittaa paljolti infrastruktuuria, yleensä yhdessä muiden kehitysrahoittajien kanssa, mutta näissäkin hankkeissa suomalaisia yrityksiä on usein mukana teknologian toimittajina.

Suoria sijoituksia oli 112 kappaletta, ja välillisiä (rahastot ja rahoituslaitokset) 55 kappaletta. Finnfundin suorat sijoitukset jakautuvat monille eri toimialoille konepajoista istutusmetsiin ja kanankasvatuksesta sähköntuotantoon.

Uusia rahoituspäätöksiä tehtiin vuoden aikana yhteensä 21, yhteensä 151,9 miljoonan euron edestä.


Viime vuonna tehdyistä uusista rahoituspäätöksistä kappalemääräisesti noin 52 prosenttia ja sijoitussummasta noin 62 prosenttia voidaan lukea ilmastorahoitukseen eli niissä tuotetaan uusiutuvaa energiaa, estetään metsien häviämistä, säästetään energiaa ja raaka-aineita tai parannetaan köyhien ihmisten mahdollisuuksia sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin.


Lue lisää:

Avainluvut 
Kehitysvaikutukset.
Vastuullisuus