Rahoituslaskelma

1 000 EUR


2016 2015
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Saadut maksut liiketoiminnasta 44 116 55 946
Tehdyt sijoitukset liiketoimintaan -80 744 -77 257
Saadut osingot liiketoiminnasta 493 183
Saadut korot liiketoiminnasta 9 116 7 601
Maksetut korot liiketoiminnasta -1 084 -588
Saadut maksut liiketoiminnan muista tuotoista 3 227 3 008
Maksut liiketoiminnan kuluista -14 250 -10 377
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) -39 126 -21 484INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -193 -165
Saadut maksut myydyistä hyödykkeistä 0 0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -193 -165RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Maksullinen osakeanti 0 10 000
Lyhytaikaisten lainojen nostot 54 981 6 994
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -6 994 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 35 082
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 899 -4 736
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 43 088 47 340VALUUTTAKURSSIMUUTOKSET (D) -1 976 -1 868RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C+D)
lisäys (+) vähennys (-)
1 793 23 823RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA (1.1.) 42 406 18 583
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA (31.12.) 44 199 42 406

1 793 23 823