Tase

1 000 EUR


Liite 31.12.2016 31.12.2015
V A S T A A V A A


PYSYVÄT VASTAAVAT


Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 9


Muut pitkävaikutteiset menot
40 29

Koneet ja kalusto
179 185
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä
219 214
Sijoitukset 10


Osuudet omistusyhteysyrityksissä
54 853 48 885

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 11 20 446 15 240

Muut osakkeet ja osuudet
108 094 129 816

Muut saamiset 11 172 901 135 654
Sijoitukset yhteensä
356 293 329 595
PYSYVÄT VASTAAVAT
356 512 329 809
VAIHTUVAT VASTAAVAT


SaamisetPitkäaikaiset
Lainasaamiset
1 370 1 480

Lyhytaikaiset
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 12 270 70


Siirtosaamiset 13 3 221 2 922

Lyhytaikaiset yhteensä
3 491 2 992
Saamiset yhteensä
4 861 4 472
Rahoitusarvopaperit 14


Muut arvopaperit
5 399 5 393
Rahat ja pankkisaamiset
39 200 37 406
VAIHTUVAT VASTAAVAT
49 459 47 270
V A S T A A V A A
405 972 377 079

Liite 31.12.2016 31.12.2015
V A S T A T T A V A A


OMA PÄÄOMA 15 16

Osakepääoma
166 989 166 989
Edellisten tilikausien voitto
65 559 78 726
Tilikauden voitto
340 5 057
OMA PÄÄOMA
232 888 250 772
VIERAS PÄÄOMA


Pitkäaikainen 17 18


Joukkovelkakirjalainat
50 000 50 000

Lainat rahoituslaitoksilta
53 126 56 336

Muut pitkäaikaiset velat
197 151
Pitkäaikainen yhteensä
103 323 106 488
Lyhytaikainen 19


Lainat rahoituslaitoksilta
60 040 11 893

Ostovelat
726 854

Muut velat
6 610 4 817

Siirtovelat 20 2 384 2 255
Lyhytaikainen yhteensä
69 761 19 820
VIERAS PÄÄOMA
173 084 126 307
V A S T A T T A V A A
405 972 377 079