Taseen liitetiedot

1000 EUR
9 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Muut pitkäv. menot Koneet ja kalusto Yhteensä

Hankintameno 1.1.2016 1 083 1 940 3 023


Lisäykset 58 135 193

Hankintameno 31.12.2016 1 141 2 075 3 216

Kertyneet poistot 1.1.2016 -1 054 -1 755 -2 809


Tilikauden poisto -47 -141 -188

Kertyneet poistot 31.12.2016 -1 101 -1 896 -2 997

Kirjanpitoarvo 31.12.2016 40 179 219

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 29 185 214
10 Sijoitukset / Osakkeet ja rahastot Om.yht.yr. osakkeet ja rahastot Muut osakkeet ja rahastot Yhteensä

Hankintameno 1.1.2016 56 789 137 558 194 347


Kirjausperiaatteiden muutoksesta johtuva oikaisu -1 519 -16 705 -18 224


Lisäykset 7 331 10 528 17 859


Siirrot erien välillä 3 483 -3 483 0


Vähennykset -928 -10 379 -11 307

Hankintameno 31.12.2016 65 156 117 519 182 675

Kertyneet yksilölliset arvonalentumistappiot 1.1.2016 -7 904 -7 742 -15 646


Palautuneet arvonalentumistappiot 1 045 2 415 3 460


Tilikauden arvonalentumistappiot -3 444 -4 098 -7 542

Kertyneet yksilölliset arvonalentumistappiot 31.12.2016 -10 303 -9 425 -19 728

Kirjanpitoarvo 31.12.2016 54 853 108 094 162 947
10 Sijoitukset / Saamiset Om.yht.yr. saamiset Muut saamiset Yhteensä

Hankintameno 1.1.2016 17 412 158 863 176 275


Lisäykset 2 766 66 794 69 560


Siirrot erien välillä 7 146 -7 146 0


Vähennykset -4 528 -28 067 -32 595

Hankintameno 31.12.2016 22 796 190 444 213 240

Kertyneet yksilölliset arvonalentumistappiot 1.1.2016 -2 172 -23 209 -25 381


Palautuneet arvonalentumistappiot 22 8 918 8 940


Tilikauden arvonalentumistappiot -200 -3 252 -3 452

Kertyneet yksilölliset arvonalentumistappiot 31.12.2016 -2 350 -17 543 -19 893

Kirjanpitoarvo 31.12.2016 20 446 172 901 193 347

2016 2015
11 Saamiset, joilla on huonompi etuoikeus kuin velallisen muilla veloilla


Pääomalainat omistusyhteysyrityksille 20 446 15 240

Pääomalainat muille 25 550 30 629


45 996 45 869
12 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä


Korot 65 18

Muut


63 51

Osingot 142 0


270 69
13 Siirtosaamiset


Korot 2 074 1 349

Muut 1 147 1 573


3 221 2 922
14 Rahoitusarvopaperit


Jälleenhankintahinta 5 635 5 580

Kirjanpitoarvo 5 399 5 393

Erotus 236 187
Johdannaiset Käypä arvo Tuloslaskelmaan merkityt arvonmuutokset

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset alle 5 vuotta 5 338 -137

Käypä arvo ja tuloslaskelmaan merkityt arvonmuutokset 2015 4 532 115

Valuuttatermiinit alle 1 vuosi 1 126 -95


Käypä arvo ja tuloslaskelmaan merkityt arvonmuutokset 2015 34 28

Yhteensä 2016 6 464 -232

Yhteensä 2015 4 566 143
2016 2015
15 Oma pääoma


Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiö ei jaa varojaan osinkona tai vapaan oman pääoman rahastosta eikä myöskään hanki tai lunasta omia osakkeitaan.

Sidottu oma pääoma


Osakepääoma 1.1. 166 989 156 989

Osakepääoman korotus maksullisella osakeannilla 0 10 000

Osakepääoma 31.12. 166 989 166 989

Vapaa oma pääoma


Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 83 783 78 726

Kirjausperiaatteiden muutoksesta johtuva oikaisu -18 224 -18 224

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 65 559 60 502

Tilikauden voitto/tappio 340 5 057


65 899 65 559

232 888 232 548
16 Osakepääoma


Osakkeet kpl 982 289 982 289

Kirjanpidollinen vasta-arvo 170,00 170,00
17 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua


Lainat rahoituslaitoksilta 37 947 36 741
18 Joukkovelkakirjalainat


Jvk-laina 2013/2018 Bullet Euribor 6 kk + 0,55 % p.a. 50 000 50 000
19 Muut lyhytaikaiset velat


Lainat rahoituslaitoksilta 60 040 11 893

Johdannaiset 6 464 4 589

Ostovelat 726 854

Muut 146 228


67 376 17 564
20 Siirtovelat


Henkilöstökulujaksotukset 1 718 1 708

Korot 568 375

Verot 61 152

Muut 37 19


2 384 2 254