Tuloslaskelma

1 000 EUR
Liite 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Liiketoiminnan muut tuotot 1 1 600 1 865
Henkilöstökulut 2


Palkat ja palkkiot 3 -4 784 -4 462

Henkilösivukulut
Eläkekulut
-924 -803


Muut henkilösivukulut
-277 -287

Henkilösivukulut
-1 201 -1 090
Henkilöstökulut yhteensä
-5 986 -5 553
Suunnitelman mukaiset poistot 4 -188 -131
Liiketoiminnan muut kulut 5 6 -4 405 -3 658
LIIKETAPPIO
-8 979 -7 477
RahoitustuototTuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä
297 2 861

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
7 121 10 055

Muut korko- ja rahoitustuotot
22 462 23 974
Rahoitustuotot yhteensä
29 879 36 890
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
972 -4 994
RahoituskulutKorkokulut ja muut rahoituskulut
-21 515 -19 259
Rahoitustuotot ja kulut 7 9 336 12 637
VOITTO ENNEN VEROJA
358 5 160
Tuloverot 8 -18 -103
TILIKAUDEN VOITTO
340 5 057