Tuloslaskelman liitetiedot

1 000 EUR


2016 2015
1 Liiketoiminnan muut tuotot


Tuotot omistusyhteysyrityksiltä 38 29

Palkkiot 771 1 107

Muut tuotot 791 729


1 600 1 865
2 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä


Toimihenkilöitä 60 56
3 Palkat ja palkkiot


Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa 357 334

Johtokunta ja hallintoneuvosto 121 117


JohtokuntaPuheenjohtajan kuukausipalkkio 1 100 €


Varapuheenjohtajana kuukausipalkkio 700 €


Jäsenten kuukausipalkkiot 600 €


Johtokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouspalkkiot 300 €


HallintoneuvostoPuheenjohtajan kokouspalkkio 800 €


Varapuheenjohtajan kokouspalkkio 600 €


Jäsenten kokouspalkkiot 500 €

Toimitusjohtajalla on oikeus siirtyä eläkkeelle 63 vuotta täytettyään. Eläkeikä perustuu vuonna 2012 uudistettuun johtajasopimukseen.

4 Poistot


Muut pitkävaikutteiset menot 47 29

Koneet ja kalusto 141 102


188 131
5 Liiketoiminnan muut kulut


Vapaaehtoiset henkilöstökulut 498 419

Toimitilat 724 483

Tietohallinto 446 341

Matkat ja neuvottelut 851 743

Edustus, PR ja tiedotus 107 138

Ulkopuoliset palvelut 1 398 1 207

Muut kulut 381 327


4 405 3 658
6 Tilintarkastajan palkkiot


Lakisääteinen tilintarkastus 9 9

Toimeksiannot 0 0

Veroneuvonta


6 0

Muut palvelut 1 0


16 9
7 Rahoitustuotot ja -kulut


Rahoitustuotot


Tuotot osuuksista omistusyhteisyrityksissäOsinkotuotot 192 0


Rahastotuotot 0 4


Myyntivoitot 0 2 646


Muut tuotot 105 211

Tuotot osuuksista omistusyhteisyrityksissä yhteensä 297 2 861

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksistaOsinkotuotot 450 183


Rahastotuotot 6 671 7 068


Myynti- ja sijoitusvoitot 0 2 804

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä 7 121 10 055

Muut korko- ja rahoitustuototKorkotuotot 9 372 7 378


Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä 816 478


Muut tuotot 1 238 842


Muut tuotot omistusyhteysyrityksiltä 18 4


Kurssivoitot 11 017 15 272

Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 22 461 23 974

Rahoitustuotot yhteensä 29 879 36 890

Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumistappiot ja arvonalentumistappioiden palautuksetOsakkeet ja rahastosijoitukset -7 976 -4 373


Lainasaamiset -3 452 -5 808


Arvonalentumistappioiden palautukset osakkeet ja rahastosijoitukset 3 460 3 689


Arvonalentumistappioiden palautukset lainasaamiset 8 940 1 498

Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumistappiot ja arvonalentumistappioiden palautukset 972 -4 994

Korkokulut ja muut rahoituskulutKorkokulut muille -1 286 -789


Muut rahoituskulut -3 860 -2 033


Myynti- ja sijoitustappiot -5 796 -1 284


Kurssitappiot -10 573 -15 153

Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -21 515 -19 259

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 9 336 12 637

Erään Rahoitustuotot ja -kulut sisältyy kurssivoittoja / tappioita (netto) 444 119
7 Sijoitustoiminnan rahoitustuotot tulotasoluokituksen mukaan


Vähiten kehittyneet maat (LDC) 8 713 11 917

Muut matalan tulotason maat (LIC) 2 449 8 638

Alemman tulotason maat (LMIC) 8 572 8 446

Ylemmän keskitulotason maat (UMIC) 6 168 2 906

Venäjä 395 790


26 297 32 697
8 Tuloverot


Myyntivoittoverot ulkomaille 9 100

Lähdeverot osingot 6 0

Lähdeverot työkorvaukset 3 3


18 103