Ihmisoikeudet

Universal Corporation Useissa Finnfundin kohdemaissa on yleisesti tiedossa olevia haasteita ihmisoikeusasioissa. Finnfund pyrkii omalla toiminnallaan edistämään ihmisoikeuksien toteutumista rahoittamissaan hankkeissa käytettävissä olevin keinoin.

Finnfund on sitoutunut noudattamaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita. Finnfund kunnioittaa ihmisoikeuksia kansainvälisten ihmisoikeusjulistusten (International Bill of Human Rights) ja ulkoasiainministeriön ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan mukaisesti.

Ihmisoikeusnäkökulma on sisällytetty Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikkaan sekä yhtiön noudattamiin EDFIn (European Development Finance Institutions) vastuullisen rahoituksen periaatteisiin. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka seuraa ihmisoikeusvaikutusten arvioinnissa YK:n Global Compact -aloitetta, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita (Guiding Principles on Business and Human Rights) ja Maailman työjärjestö ILOn perusoikeusperiaatteita (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work).

Finnfund ei rahoita yrityksiä ja hankkeita, joissa on todettu ihmisoikeusrikkomuksia, joita ei voida estää tai korjata.

Finnfundin lähestymistapa ihmisoikeuksiin on julkistettu kotisivuilla ja eri tilaisuuksissa yleisen tason sitoumuksena vuonna 2015. Ihmisoikeusnäkökohtien huomiointi on keskeinen osa Finnfundin rahoitusprosessia. Potentiaalisten hankkeiden ihmisoikeusulottuvuudet määritetään ensimmäisen kerran jo hankevalmistelun varhaisessa vaiheessa sekä periaatepäätöksen jälkeen hankekohtaisen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuarvioinnin yhteydessä.

Finnfundilla ja sen rahoittamilla yrityksillä on YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteiden mukaisesti velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä edistää ihmisoikeuksien toteutumista. Finnfund arvioi ja seuraa hankkeiden ihmisoikeusvaikutuksia Maailmanpankkiryhmän IFC:n (International Finance Corporation) ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardien avulla (Performance Standards, PS). Ne ovat yhdenmukaiset kansainvälisten ihmisoikeusperiaatteiden sekä YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden kanssa, korostaen työntekijöiden ja paikallisyhteisöjen oikeuksia. Finnfundin myöntämän rahoituksen ehtona on, että rahoituksen saaja sitoutuu sopimusteitse noudattamaan näitä standardeja.

Tämän lisäksi Finnfund kehitti vuonna 2016 erillisen, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita toteuttavan työkalun ihmisoikeusvaikutusten arvoimiseksi. Työkalua on sovellettu kaikkiin vuonna 2016 tehtyihin uusiin suoriin sijoituksiin. Vuonna 2017 työkalua tullaan kehittämään niin että se ulotetaan myös epäsuoriin sijoituksiin.

Finnfundin ihmisoikeusvaikutusten arviointiprosessissa on viisi eri vaihetta, jotka on sidottu Finnfundin rahoitusprosessiin.

Ihmisoikeusvaikutusten arviointi

 Ihmisoikeusvaikutusten arviointi Finnfundin rahoitusprosessissa

 

Ihmisoikeusarviointia tekevät alkuvaiheessa vaikuttavuus- ja viestintätiimin asiantuntijat sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntijat muun muassa poliittisen riskin arvioinnin yhteydessä. Varsinaisessa investointipäätöksen valmisteluvaiheessa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntijat syventävät arviointia ja seurantaa. Tarvittaessa Finnfund käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Finnfund kehittää ihmisoikeustyökalujaan jatkuvasti ja järjestää työntekijöilleen tarvittavaa koulutusta.