Kehitysvaikutukset

Kuva: EDFI, eurooppalaiset kehitysrahoittajat vaikuttavat kehitykseen

 

Finnfundin tehtävänä on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Finnfund pyrkii saamaan aikaan merkittäviä suoria ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia rahoittamissaan yrityksissä ja niiden läheisimmissä sidosryhmissä. Välillisesti yhtiön rahoitus saa aikaan myös koko yhteiskuntaa hyödyttäviä positiivisia kehitysvaikutuksia hankkeiden kohdemaissa.

Omistajaohjauksen Finnfundille asettama tavoite on, että 75 prosenttia hankkeista tulee sijaita matalan ja alemman keskitulotason maissa. Vuonna 2016 uusista sijoituspäätöksistä 82 prosenttia tehtiin hankkeisiin, jotka sijaitsivat kyseisissä maissa. Yhteenlaskettu rahamääräinen sijoitus näihin maihin oli 99,5 miljoonaa euroa eli 75 prosenttia vuoden 2016 sijoituspäätöksistä.

Kehitysrahoituslaitosten yhteisesti sovitun käytännön mukaisesti Finnfund seuraa kaikkien sijoitustensa osalta työpaikkojen ja erityisesti naistyöntekijöiden sekä verotulojen ja muiden veroluonteisten maksujen määriä. Lisäksi Finnfund seuraa muun muassa tuotetun energian, hankkeiden kotimaassa tehtyjen kotimaisten ostojen sekä mikrolainojen että pienille ja keskisuurille yrityksille tarjottavien lainojen määrää.

Vuoden 2016 kehitysvaikutuksia kootaan kevään 2017 aikana, joten tässä yritysvastuuraportissa käytetyt luvut ovat kehitysvaikutusten osalta vuodelta 2015.


Kehitysvaikutusten arviointi on osa Finnfundin investointiprosessia.
Ennen sijoituspäätöstä Finnfund arvioi hankkeen

-  sopivuutta yhteen Finnfundin strategian ja tehtävän kanssa, esimerkiksi ympäristö- ja sosiaalisten asioiden hallintaa ja vaikutusta ilmastonmuutoksen hillintään

-  taloudellista kestävyyttä ja vaikutusta eri sidosryhmiin, esimerkiksi vaikutus asiakkaisiin ja lopputuotteiden kuluttajiin

-  sekä Finnfundin omaa roolia hankkeessa, esimerkiksi rahoituksen katalyyttinen rooli sekä ei-rahoituksellinen/asiantuntijarooli.

 

Verotuloilla palveluja

Yksi Finnfundin työn tärkeimmistä kehitystavoitteista ja saavutuksista on rahoitettujen yritysten toimintamaissaan maksamat verot ja muut maksut maan julkiselle sektorille. Näiden tulojen avulla kohdemaiden julkinen hallinto voi rakentaa ja tarjota kansalaisilleen palveluja, kuten koulutusta, terveydenhuoltoa ja rakentaa infrastruktuuria.

Useat Finnfundin rahoittamat yritykset ovat kohdemaissaan suoraan ja välillisesti merkittäviä veronmaksajia. Vuonna 2015 raportoitujen tietojen mukaan Finnfundin rahoittamat yritykset maksoivat veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä 285 miljoonaa euroa toimintamaissaan. Tästä 36 miljoonaa euroa maksoivat yritykset, joita on rahoitettu suoraan, ja 182 miljoonaa euroa yritykset, joihin Finnfund on sijoittanut rahastojen kautta ja 67 miljoonaa rahoituslaitokset. Yhteisöveron osuus veroista oli 127 miljoonaa euroa eli 45 prosenttia.

Maantieteellisesti eniten veroja ja veroluonteisia maksuja maksettiin Afrikan maihin (113 miljoonaa euroa). Seuraavaksi eniten niitä maksettiin Latinalaisen Amerikan (88 miljoonaa euroa) ja Aasian (65 miljoonaa euroa) maihin.

Verot

 Verot 


 

Työpaikan avulla pois köyhyydestä

Miro ForestryTyöpaikka on usein tärkein väylä ulos köyhyydestä. Maailmanpankki on arvioinut, että kehittyvissä maissa 90 prosenttia työpaikoista syntyy yksityiselle sektorille. Siksi työpaikat ovat tärkeitä niin yksilöiden ja heidän lähipiirinsä kuin koko yhteiskunnan kehitykselle.

Raportoitujen tietojen perusteella ne yritykset, joihin Finnfund on sijoittanut, työllistivät 25 600 ihmistä vuoden 2015 lopussa. Heistä naisia oli 9140 (36 %). Yli 12 000 eli lähes puolet työpaikoista sijaitsi Afrikassa. Suorista sijoituksista eniten työllistivät metsäsektorin yritykset. Rahoitussektori ja erityisesti pienrahoitusta tarjoavat yritykset työllistävät paljon myös naisia.

Kehitysvaikutusten näkökulmasta epäsuorien työpaikkojen merkitys on suuri: yksi yritys voi lisätä yritystoimintaa ja työpaikkoja lähiympäristössään merkittävästi. Finnfundin rahoittamat yritykset raportoivat tukeneensa yli 100 000 epäsuoraa työpaikkaa, joista noin 70 prosenttia oli rahastojen kautta tuetuissa yrityksissä.

Finnfund edistää säällisten työpaikkojen ja elinkeinojen syntymistä. Finnfund seuraa aktiivisesti hankeyritysten työntekijöihin liittyviä toimintatapoja ja on sitoutunut noudattamaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita sekä kansainvälisen työjärjestön työelämän perusperiaatteita ja -ehtoja. Periaatteet ovat Finnfundin vaatimus asiakkailleen hankkeen koko elinkaaren ajan, ne on kirjattu rahoitussopimuksiin ja niiden noudattamista seurataan aktiivisesti.

Monet kehitysvaikutukset ovat hankekohtaisia, eivätkä kaikki portfolion hankkeet tuota samoja vaikutuksia. Näistä vain osaa hankesalkusta koskevista kehitysvaikutuksista voidaan mainita, että Finnfundin asiakkaat tuottivat vuonna 2015 sähköä yli 3 000 gigawattituntia, toimivat yhteistyössä 16 000 maanviljelijän kanssa ja myönsivät noin 3,3 miljoonaa mikrolainaa, joiden arvo oli yhteensä 764 miljoonaa euroa. 

 

 Kuva: CDC Group Plc (Miro Forestry)