Taloudellinen vastuu

Finnfundin toiminnan tehokkuus ja kannattavuus

Finnfund-lain mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Valtion omistajapolitiikan mukaisesti yhtiön tulee kuitenkin toimia itsekannattavasti eli sen tulee pystyä kattamaan toiminnastaan saamillaan tuotoilla toimintaan liittyvät kustannukset ja riskit. Valtion omistajapolitiikka määrittelee valtio-omistajan tavoitteeksi kannattavuuden ja kustannustehokkuuden. Sen mukaan myös valtion erityistehtävää hoitavien yhtiöiden tavoitteena tulee olla liiketaloudellisesti kannattava toiminta.

Finnfundin toiminnan kustannustehokkuutta arvioitiin vuonna 2016 vertaamalla toimintakustannuksia sijoitusomaisuuden arvoon. Finnfundin kannattavuutta arvioidaan ensisijaisesti oman pääoman tuoton avulla. Toiminnan luonteesta johtuen oman pääoman tuotto voi vaihdella merkittävästi vuosittain, joten tuottoa tarkastellaan pitkäjänteisesti viisivuotiskauden liukuvana keskiarvona. Lisäksi tarkastellaan velkaantumisastetta.

Toiminnan tehokkuudesta ja kannattavuudesta on raportoitu yksityiskohtaisesti johtokunnan toimintakertomuksessa vuodelta 2016, joka on luettavissa vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa.

Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille

Julkinen sektori, verot

Finnfund on tuloverolain (30.12.1992/1535) nojalla tuloverosta vapaa yhteisö, millä perusteella se ei maksa tuloksestaan veroa Suomen valtiolle.

Vuoden 2016 tilinpäätöksessä Finnfund raportoi maksamiensa verojen kokonaismääräksi 17937,38 euroa. Verot muodostuvat kohdemaihin maksetuista myyntivoitto- ja lähdeveroista ja ne jakautuivat seuraavasti:

Maa Verolaji EUR
Intia Myyntivoittovero 3 292,47
Kenia Myyntivoittovero  5 752,45
Turkki Lähdevero työkorvauksesta 2 480,14
Panama Lähdevero osingot 6 412,32
Yhteensä    17 937,38

Osakkeenomistajat

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille eikä se jaa varojaan osinkona tai muuna voitonjakona omistajilleen.

Hankeyhtiöiden toimintamaassaan maksamat verot ovat yksi Finnfundin tavoittelemista kehitysvaikutuksista. Ne edesauttavat kehitysmaiden julkisen sektorin vahvistumista ja palvelujen tuottamista kansalaisille. Näistä syistä ja kotimaisen verovapauden takia, Finnfundilla ei ole kannustinta aktiiviseen verosuunnitteluun, eikä yhtiö sitä harjoita. Finnfund ei saa eikä halua edistää toiminnallaan aggressiivista verosuunnittelua tai veronkiertoa myöskään rahoittamissaan yhtiöissä.

Investoinnit

Yhtiön toiminnan luonteesta johtuen sen omaan toimintaan liittyvä investointitarve on vähäinen ja se muodostuu lähinnä käyttöomaisuusinvestoinneista.

Vuonna 2016 Finnfund teki uusia investointipäätöksiä kohdemaihinsa yhteensä 152 miljoonan euron arvosta. Uusia päätöksiä tehtiin yhteensä 21 kappaletta.

Yleishyödylliset tuet ja lahjoitukset

Finnfund noudattaa pidättyväisyyttä yleishyödyllisten tukien ja lahjoitusten antamisessa eikä se harjoita lainkaan sponsoroinniksi luettavaa toimintaa.

Raportointi- ja laskentaperiaatteet

Finnfundin tilinpäätös ja toimintakertomus laaditaan suomalaisen normiston (FAS, Finnish Accounting Standards) mukaisesti noudattaen niin sanottuja tavallisten yhtiöiden tuloslaskelma- ja tasekaavoja. Finnfund ei ole luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (9.2.2007/121) tarkoitettu luottolaitos eikä se käytä luottolaitoksille tarkoitettua tuloslaskelma- ja tasekaavaa. Vuodesta 2013 alkaen yhtiö on esittänyt toimintakertomuksessaan toiminnallista tulosta kuvaavan laskelman.

Yhtiö raportoi taloudellisesta tilanteestaan tertiaaleittain. Vuositilinpäätös julkistetaan vuosikertomuksessa yhtiön internetsivuilla sen jälkeen kun yhtiökokous on sen vahvistanut. Samalla julkistetaan yhtiön kulloisessakin tilinpäätöksessä noudattamat raportointi- ja laskentaperiaatteet sekä niissä mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Lisäksi yhtiö tekee sisäiseen käyttöönsä kaksi osavuosikatsausta ajalta tammi-huhtikuu ja tammi-elokuu. Osavuosikatsauksia ei tilintarkasteta erikseen eikä niitä julkisteta.

Rahoituksensa kohteilta Finnfund edellyttää lähtökohtaisesti kansainvälisten IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaista raportointia luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.

Finnfund voi poikkeuksellisesti hyväksyä kohdemaan paikallisen normiston mukaisesti laaditun tilinpäätöksen ja muun taloudellisen raportoinnin, ellei niiden luotettavuutta ole syytä epäillä ja milloin sitä pidetään raportoivan yhtiön tilanne huomioon ottaen perusteltuna.