Ympäristö ja yhteiskunta

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu ja riskienhallinta

Rahoitetun toiminnan vastuullisuuden varmistaminen on Finnfundin keskeinen toimintaperiaate. Hankkeisiin liittyvät ympäristö- ja yhteiskuntariskit sekä -mahdollisuudet vaihtelevat huomattavasti riippuen toimialasta, kohdemaasta sekä monista muista tekijöistä. Rahoituksessaan Finnfund kiinnittää erityistä huomiota toisaalta ympäristö- ja yhteiskuntariskien tunnistamiseen, hallintaan ja lieventämiseen sekä toisaalta positiivisten vaikutusten vahvistamiseen.

Finnfund noudattaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikkansa mukaisesti hankkeiden yhteiskuntavastuuarvioinnissa Maailmanpankkiryhmään kuuluvan kansainvälisen rahoittajan IFC:n (International Finance Corporation) standardeja sekä yhteisiä menettelytapoja ja vaatimustasoa muiden eurooppalaisten kehitysrahoittajien kanssa. Finnfund on sitoutunut noudattamaan myös muun muassa UN Global Compactin periaatteita, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistamia työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia.

Ollakseen Finnfundille rahoituskelpoinen hankkeen tulee muun muassa täyttää paikallisen lainsäädännön ja kussakin tapauksessa olennaisten kansainvälisten standardien mukaiset ympäristö- ja yhteiskuntavastuun vaatimukset. Rahoitettavan yhtiön tulee sitoutua kehittämään toimintansa kannalta olennaiset asiat kattava ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioiden hallintajärjestelmä, toteuttamaan sitä, takaamaan riittävä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun asiantuntijuus ja seuraamaan sekä säännöllisesti raportoimaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuun toteutumisesta.

Finnfundilla on ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikkaa täydentävä sisäinen ympäristökäsikirja, jossa ympäristö- ja yhteiskuntariskien arvioinnissa käytettävät menettelytavat ja vastuut on dokumentoitu. Hankkeiden arviointi, seuranta ja mahdolliset parantavat toimenpiteet tapahtuvat sen mukaisesti. Arviointi ja seuranta koskee kaikkia rahoitettavia hankkeita ja niiden alihankintaketjuja. Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arvio ja hallinnointi on osa Finnfundin rahoitusprosessia.

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Finnfundin rahoitusprosessissa

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Finnfundin rahoitusprosessissa  

Ilmastonmuutos

Finnfund pyrkii rahoittamaan sellaisia hankkeita, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä tai auttavat sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Yhtiön nykyinen strategia painottaa uusiutuvan energian, energia- ja materiaalitehokkuuden sekä kestävän metsätalouden hankkeita.

Finnfund ei rahoita hiilivoimaloita eikä sellaisia vesivoimahankkeita, joihin liittyy esimerkiksi mittavia väestönsiirtoja aiheuttavia suurpatoja.

Finnfund raportoi säännöllisesti ulkoasiainministeriölle Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n (Organisation for Economic Cooperation and Development) vaatimusten mukaisesti sellaisista hankkeista, jotka ovat merkityksellisiä ilmastonmuutoksen ehkäisyn ja siihen sopeutumisen kannalta. Finnfund synnyttää toiminnallaan ilmastorahoitukseksi luokiteltuja rahavirtoja ja on näin osaltaan mukana täyttämässä Suomen kansainvälisessä ilmastopolitiikassa tekemiä rahoituslupauksia.

Vuonna 2016 Finnfundin portfolion sijoituksista noin puolet kohdistui hankkeisiin, jotka ovat ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta merkittäviä. 

Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta merkittävät hankkeet

Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta merkittävät hankkeet Finnfundin salkussa

 

Finnfundille on ulkopuolisten asiantuntijoiden tuella kehitetty kansainvälisten käytäntöjen mukainen hiilidioksidipäästöjen (CO2) laskentatyökalu. Siitä on tehty kaksi versiota: yksi uusiutuvan energian hankkeille ja toinen metsätaloushankkeille. Niiden avulla kyetään laskemaan hankkeiden hiilidioksidipäästöt (gross emissions) sekä päästöjä vähentävien hankkeiden osalta hiilidioksidipäästöjen vähennys (net emission reductions). Laskelmat on tehty soveltuville energia- ja metsähankkeille vuoden 2015 alusta lähtien. Työkalut on rakennettu soveltaen IPPC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) ja Greenhouse Gas Protokollan ohjeistuksia. Lisäksi laskentaperiaatteet noudattavat IFI:n (International Financial Institutions) harmonisoituja kasvihuonepäästöjen laskentaohjeistuksia.

 

Kasvihuonekaasujen ja päästöjen laskenta

Kasvihuonekaasujen ja päästöjen laskenta Finnfundissa

Hankkeiden suurista eroavaisuuksista johtuen laskentatyökaluilla ei vielä kyetä arvioimaan kaikkien hankkeiden kasvihuonekaasupäästöjä, ja niiden käyttö on keskitetty kahdelle pääsektorille. Vuonna 2017 tavoitteena on selvittää tapoja Finnfundin koko hankesalkun hiilijalanjäljen laskemiseen.

Vuoden 2016 aikana tehtiin päätös neljän sellaisen uuden hankkeen rahoittamisesta, joista voitiin laskea kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä olemassa olevilla työkaluilla. Näissä hankkeissa vältetyt hiilidioksidipäästöt olivat noin 4,3 miljoonaa tonnia CO2-ekvivalenttia.