Palkitseminen

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu kokouspalkkioita seuraavasti. Puheenjohtajalle maksettiin kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta, varapuheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. 

Palkkiot (euroa) ja osallistuminen kokouksiin

Jäsen Palkkiot Osallistuminen
Tuomioja Erkki, puheenjohtaja 4 000 5/6
Salolainen, Pertti, varapuheenjohtaja 3 600 6/6
Hietanen, Eija 1 500 3/6
Kallio, Seppo 2 500 5/6
Karimäki, Johanna 3 000 6/6
Kotaviita, Johanna 2 500 5/6
Myller, Riitta 2 000 4/6
Paloniemi, Aila 3 000 6/6
Raatikainen, Mika 2 500 5/6
Tölli, Tapani 3 000 6/6
Virolainen, Anne-Mari 2 000 4/6
Vuorio, Petri 2 500 5/6

 

Vuonna 2017 hallintoneuvosto kokoontui 6 kertaa. Hallintoneuvoston jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 83,3 prosenttia.

Johtokunta

Johtokunnan jäsenille on maksettu kuukausi- ja kokouspalkkioita seuraavasti. Puheenjohtajalle maksettiin kuukausipalkkiota 1 100 euroa, varapuheenjohtajalle 700 euroa ja muille jäsenille 600 euroa. Lisäksi on maksettu kokouspalkkiota 300 euroa kokoukselta. Johtokunnan puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkio myös osallistumisesta hallintoneuvoston ja tarkastusvaliokunnan kokouksiin.


Palkkiot (euroa) ja osallistuminen kokouksiin

Jäsen Palkkiot Osallistuminen
Laukkanen, Ritva, puheenjohtaja 17 400 14/14
Antila, Sinikka, varapuheenjohtaja 12 300 14/14
Andersén, Tuukka 11 100 14/14
Kuvaja-Xanthopoulos, Kristiina 10 800 13/14
Mikkanen, Pirita 10 800 13/14
Schöring, Lars-Erik 10 200 11/14
af Ursin, Anne 11 100 14/14
Ylhäinen, Tuula 11 100 14/14


Vuonna 2017 johtokunta kokoontui 14 kertaa. Johtokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste oli 94,6 prosenttia.

Tarkastusvaliokunta

Vuonna 2017 tarkastusvaliokunnan jäsenille maksettiin kokouspalkkiota 300 euroa kokoukselta.

Palkkiot (euroa) ja osallistuminen kokouksiin

Jäsen Palkkiot Osallistuminen
Andersén, Tuukka, puheenjohtaja 900 3/3
Mikkanen, Pirita 900 3/3
Ylhäinen, Tuula 900 3/3


Vuonna 2017 tarkastusvaliokunta kokoontui 3 kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemelle tilikaudella 2017 maksettu verotettava tulo oli 210 115,36 euroa. Toimitusjohtajan palkkio muodostuu kokonaan kiinteästä kuukausipalkasta. Toimitusjohtaja ei ole yhtiön kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä eikä hänelle ole maksettu tulospalkkiota tilikaudella 2017.

Toimitusjohtajan vuonna 2002 solmittua johtajasopimusta on muutettu eläke­oikeutta koskevin osin siten, että toimitusjohtajan eläkeikä on nostettu aikaisem­masta 60 vuodesta 63 vuoteen ja eläke-etu on muutettu etuusperusteisesta maksuperusteiseksi. Vuotuinen maksutaso on 26,51 prosenttia toimitusjohtajan brutto­vuosiansiosta.


Eläkevastuu katetaan osin ryhmäeläkevakuutuksella ja osin yhtiön taseeseen vuosittain tehtävällä varauksella. 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta taseeseen on varattu 47 201,58 euroa lisäeläkevastuun kattamiseksi.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta yrityksen irtisanoessa sopimuksen. Toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi kuuden kuukauden palkkaa vastaava rahasumma, mikäli yritys irtisanoo hänet.

Johtajasopimuksen eläke-etua koskevan muutoksen seurauksena toimitusjohtaja menetti aikaisempina vuosina ansaitsemaansa eläke-etua nettomääräisesti 74 308 euroa. Tämä eläke-edun menetys kompensoidaan toimitusjohtajalle korottamalla hänen bruttokuukausipalkkaansa 1.1.2013 alkaen 1 347 eurolla, jolloin menetys tulee täysimääräisesti kompensoiduksi toimitusjohtajan tullessa 63 vuoden ikään.

Mikäli toimitusjohtajan palvelussuhde päättyy ennen 63 vuoden ikää, maksaa yhtiö hänelle menetettynä eläke-etuna määrän, jota toimitusjohtaja ei ole ehtinyt ansaita palkkana ennen palvelus­suhteen päättymistä. Tämä suoritus maksetaan riippumatta palvelus­suhteen päättymisen syystä muiden lain tai johtajasopimuksen perusteella maksettavien suoritusten lisäksi.

Johtoryhmä

Johtoryhmälle, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies mukaan lukien, tilikaudella 2017 maksettu verotettava tulo oli yhteensä 806 198,47 euroa.

Johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajaa lukuun ottamatta ovat mukana koko henkilöstöä koskevassa kannustinpalkkiojärjestelmässä, jonka mukaan asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta voi ansaita enintään puolentoista tai kahden kuukauden palkkaa vastaavan kannustinpalkkion. Palkkiojärjestelmä perustuu yhtiötasoisten, yksikkökohtaisten ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Johtokunta päättää kannustinpalkkiojärjestelmästä ja sen keskeisistä ehdoista vuosittain.

Johtoryhmän jäseniä olivat vuonna 2017 toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemen lisäksi salkun- ja riskienhallinnasta vastaava johtaja, toimitusjohtajan sijainen Helena Arlander, hallintojohtaja Minnamari Marttila, investointijohtaja Markus Pietikäinen ja johtaja Tapio Wallenius.