Rahastojen kautta vaikeimmille markkinoille

Valtaosa (76,8 prosenttia ml. rahoituslaitokset) Finnfundin sijoituksista kohdistuu suoraan kehitysmaissa toimiviin yrityksiin, mutta välillä rahoitus on järkevintä kanavoida rahastojen kautta.

Rahastot pystyvät kokoamaan riskirahoitusta pienemmille, köyhissä ja hauraissa maissa toimiville hankkeille ja yrityksille, jotka muuten jäisivät rahoituspalveluiden ulkopuolelle. Hyvin hoidetut rahastot pystyvät tarjoamaan yrityksille myös muuta tukea, kuten toimialaan tai ympäristökysymyksiin liittyvää osaamista.

Finnfundin rahoittamat rahastot keskittyvät yleensä tietylle maantieteelliselle alueelle tai toimialalle, kuten uusiutuvaan energiaan, kestävään metsätalouteen tai pienrahoitukseen. Suurin osa niistä rahoittaa paikallisia mikro-, pien- ja keskisuuria yrityksiä, joiden rahoittaminen suoraan olisi vaikeaa tai mahdotonta kustannustehokkaasti.

Ennen sijoituspäätöstä Finnfund käy tarkkaan läpi rahaston sijoituspolitiikan ja pyrkii tarpeen mukaan vaikuttamaan siihen. Tärkeää on myös varmistaa, että rahastolla on osaava ja periaatteiltaan Finnfundin vaatimuksia vastaava manageri hallinnoimassa sitä. Mikäli nämä ehdot täyttyvät ja sijoituspäätös tehdään, Finnfund on usein myös mukana rahoittamiensa rahastojen hallinnossa ja varmistaa siten, että varat sijoitetaan kehityspoliittisesti tarkoituksenmukaisella ja kestävällä tavalla. Rahastoilta pyydetään perusteelliset tiedot niiden sijoituskohteista sekä raportointia muun muassa niiden maksamista veroista.

Vuonna 2017 Finnfund teki 3 sijoitusta kehitysmaihin rahastojen kautta. Yhteensä Finnfund oli vuoden 2017 loppuessa mukana 41 rahastossa, joihin oli sijoitettuna yhteensä noin 167 miljoonaa euroa eli keskimäärin noin 4,1 miljoonaa euroa rahastoa kohti.

Finnfundin kanssasijoittajat rahastoissa ovat useimmiten kehitysrahoittajia. Mukana on myös kohdemaiden omia vakuutus- ja eläkeyhtiöitä. Sen sijaan ulkomaiset instituutiosijoittajat tulevat mukaan yleensä vasta, kun näyttöä onnistuneesta sijoitustoiminnasta on saatu.

Sitä mukaa kuin aiemmin haastavana pidetty maa tai toimiala kehittyy ja pääomasijoitustoiminta vakiintuu, instituutiosijoittajien kiinnostus rahastoihin kasvaa ja Finnfundin kaltaiset kehitysrahoittajat voivat siirtyä rahoittamaan uusia kohteita, joihin kaupallista rahoitusta ei vielä ole tarpeeksi saatavilla.


Finnfundin rahastojen kautta rahoittamat yritykset maksavat veroja kohdemaassaan ja raportoivat niistä vuosittain. Yksi Finnfundin työn tärkeimmistä kehitystavoitteista ja saavutuksista on rahoitettujen yritysten toimintamaissaan maksamat verot ja muut maksut maan julkiselle sektorille.

Monet kehitysmaihin sijoittavat rahastot on rekisteröity kansainvälisiin finanssikeskuksiin, joiden kautta eri maista tulevat sijoitukset kanavoidaan varsinaisiin kohdemaihin. Finanssikeskukset tarjoavat usein selkeää ja ennakoitavaa lainsäädäntöä ja verotusjärjestelmää sekä tilanteen, jossa rahastoihin sijoittavat, useasta eri maasta tulevat sijoittajat ovat keskenään tasavertaisessa asemassa. Sijoittajat maksavat veroja sijaintimaissaan. Tällöin on tärkeää, että tietojen vaihto eri maiden viranomaisten välillä toimii.

Eurooppalaisten kehitysrahoituslaitosten ryhmällä on yhteiset periaatteet finanssikeskuksiin sijoittamiselle.

Finnfundin toimintaa ohjaava ulkoministeriö on ohjeistanut Finnfundia sijoittamaan vain sellaisiin maihin rekisteröityihin rahastoihin, jotka noudattavat verojärjestelmien avoimuutta edistävän OECD:n Global Forumin asteittain tiukkenevia vaatimuksia. Samalla Finnfund kannustaa rahastojen rekisteröintimaita läpinäkyvien pelisääntöjen luomiseen.

OECD:n Global Forum ylläpitää listaa maista, joiden lainsäädäntö ei ole yhteensopiva kansainvälisten standardien kanssa tai joissa lainsäädäntöä ei sovelleta riittävästi kansainvälisten standardien mukaisesti (non-compliant/partially compliant). Listaa päivitetään jatkuvasti, joten sen kokoonpano ja maiden tilanne suhteessa vaatimuksiin vaihtelee. Finnfund seuraa tilanteen kehittymistä: olemassa on myös muita aiheeseen liittyviä listauksia, mutta toistaiseksi OECD:n listaa on pidetty luotettavana ja kansainvälisesti vaikutusvaltaisena. Finnfund ei osallistu näihin maihin rekisteröityihin rahastoihin.

Lue lisää:

• Avainluvut
• Hankkeiden kehitysvaikutukset
• Vastuullisuus
• Rahastoihin osallistumisen periaatteet
• Verovastuullisuus