Muut liitetiedot

1000 EUR
Muut vastuusitoumukset


Yhtiö on solminut toimitiloistaan kaksi pitkäaikaista vuokrasopimusta. Sopimus A:n vuokra-aika alkoi 1.1.2014 ja se oli voimassa ensin 3 vuoden määräajan 31.12.2016 asti, minkä jälkeen toistaiseksi 12 kk:n irtisanomisajalla. Sopimus B:n vuokra-aika alkoi 1.1.2016 ja se on ensin voimassa 3 + 2 + 2 vuoden määräajan siten, että se voidaan irtisanoa päättymään 31.12.2018, 31.12.2020 tai 31.12.2022, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi 12 kk:n irtisanomisajalla. Vuokranmaksuvelvollisuus alkoi 1.3.2016.

2017 2016

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 518 517

Myöhemmin maksettavat 0 384
Muut vastuut

Yhtiö toimii luotonantajana yhteensä USD 10,1 miljoonan rahoitusjärjestelyissä, joihin liittyvät riskit ovat sopimuksilla siirretty muille rahoituslaitoksille.

Maksamattomat investointisitoumukset

Sopimuksiin perustuvat sitoumukset 178 100 147 000

Erityisriskirahoitus (kumulatiivinen)

Johtokuntapäätökset 87 731 111 060

Valtion osuus riskistä 50 000 50 000

Valtion osuus riskistä, % 57% 45%

Maksatukset 61 088 26 147

Johdannaissopimukset

 

Johdannaiset rahoitusvaroissa ja -veloissa käyvin arvoin


2017 2016
Saamiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Yhteensä Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Yhteensä
Valuuttatermiinit 443 915,68
443 915,68

0,00
Koronvaihtosopimukset
74 693,13 74 693,13
46 530,48 46 530,48
Valuutan- ja koronvaihtosopimukset
6 800 106,71 6 800 106,71

0,00
Yhteensä 443 915,68 6 874 799,84 7 318 715,52 0,00 46 530,48 46 530,48
Velat Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Yhteensä Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Yhteensä
Valuuttatermiinit 17 686,40
17 686,40 1 125 953,56
1 125 953,56
Koronvaihtosopimukset
18 158,00 18 158,00

0,00
Valuutan- ja koronvaihtosopimukset 2 346 590,82
2 346 590,82
5 337 869,08 5 337 869,08
Yhteensä 2 364 277,22 18 158,00 2 382 435,22 1 125 953,56 5 337 869,08 6 463 822,64

 

Johdannaisten käypien arvojen hierarkia

Taso 1) Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisille varoille tai veloille noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla, joille yhteisöllä on pääsy arvostuspäivänä.

Taso 2) Käyvät arvot perustuvat toimivilta markkinoilta saataviin syöttötietoihin, jotka ovat muita kuin tasolle 1 kuuluvia noteerattuja hintoja ja jotka ovat havainnoitavissa omaisuuserälle tai velalle joko suoraan tai epäsuorasti. Käyvät arvot johdetaan näitä tietoja käyttäen yleisesti käytössä olevien johdannaisten arvostusmallien mukaisesti.

Taso 3) Käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin muihin kuin havainnoitavissa oleviin syöttötietoihin.


2017
2016
Saamiset Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Valuuttatermiinit
443 915,68
443 915,68


0,00
Koronvaihtosopimukset
74 693,13
74 693,13
46 530,48
46 530,48
Valuutan- ja koronvaihtosopimukset
6 800 106,71
6 800 106,71


0,00
Yhteensä 0,00 7 318 715,52 0,00 7 318 715,52 0,00 46 530,48 0,00 46 530,48

Velat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Valuuttatermiinit
17 686,40
17 686,40
1 125 953,56
1 125 953,56
Koronvaihtosopimukset
18 158,00
18 158,00


0,00
Valuutan- ja koronvaihtosopimukset
2 346 590,82
2 346 590,82
5 337 869,08
5 337 869,08
Yhteensä 0,00 2 382 435,22 0,00 2 382 435,22 0,00 6 463 822,64 0,00 6 463 822,64

 

Varain- ja riskienhallinta

Varain- ja riskienhallinnan tavoitteena on pienentää markkinariskeistä, korkojen ja valuuttakurssien muutoksista, aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia Finnfundin tulokseen sekä varmistaa riittävä maksuvalmius. Varain- ja riskienhallinnan pääperiaatteet on kuvattu johtokunnan hyväksymässä varain- ja riskienhallintaohjeessa. Toteuttamisesta vastaa riskienhallinta ja vaikuttavuus -osaston apulaisjohtaja, Treasury.

Korko- ja valuuttariski

Valuuttatermiineillä sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksilla suojataan Finnfundin myöntämien sijoituslainojen synnyttämiä valuutta- ja korkoriskejä. Korkojohdannaisilla suojataan sijoituslainoista syntyvää korkoriskiä silloin, kun sijoituslainojen korkoperusta poikkeaa Finnfundin oman varainhankinnan korkoperustasta.

Herkkyysanalyysi

Johdannaisinstrumenttien arvonmuutoksen herkkyyttä laskettaessa on käytetty oletusta yhden prosenttiyksikön Euribor ja Libor -koron muutoksesta. Valuuttakurssimuutoksen, EUR/USD oletetaan olevan +/- 10 % (USD heikkenee/vahvistuu 10 %). Muutosten vaikutusta Finnfundin tulokseen on kuvattu alla.

 


Herkkyysanalyysi, johdannaiset

Vaikutus tulokseen, 1 000 € 2017 2016
EURIBOR-korkojen +/- 1 % muutos 159 / -159 160 / -160
LIBOR-korkojen +/- 1 % muutos -1 066 / 1 066 -173 / 173
EUR-USD-valuuttakurssin +/- 10 % muutos 11 846 / -11 846 2 482 / -2 482

Luottoriski

Finnfund käyttää vastapuolinaan johdannaissopimuksissa vakavaraisia pohjoismaisia pankkeja.


Maksuvalmiusriski

Finnfund ylläpitää ennustettuun maksatusvolyymiin nähden riittävää likviditettiä likviditeettiriskin hallitsemiseksi. Finnfundilla on käytettävissään 100 miljoonaa euron komittoitu luottolimiitti ja komittoimattomia luottolimittejä pohjoismaisissa pankeissa sekä vuonna 2010 perustettu 300 miljoonaa euron yritystodistusohjelma. Pankkien luottolimiitit eivät olleet lainkaan käytössä vuoden 2017 lopussa.

  

Johdannaisista aiheutuvat diskonttaamattomat rahavirrat


2017 2016
Saamiset Alle 1 vuotta 1 - 5 vuotta Yhteensä Alle 1 vuotta 1 - 5 vuotta Yhteensä
Valuuttatermiinit 27 033 472,31 0,00 27 033 472,31 62 440 655,39 0,00 62 440 655,39
Koronvaihtosopimukset 308 253,54 605 222,47 913 476,01 242 554,25 913 476,01 1 156 030,26
Valuutan- ja koronvaihtosopimukset 20 144 707,54 102 500 000,00 122 644 707,54 64 687,15 19 519 707,54 19 584 394,69
Yhteensä 47 486 433,39 103 105 222,47 150 591 655,86 62 747 896,79 20 433 183,55 83 181 080,34

2017 2016
Velat Alle 1 vuotta 1 - 5 vuotta Yhteensä Alle 1 vuotta 1 - 5 vuotta Yhteensä
Valuuttatermiinit 25 951 780,29 0,00 25 951 780,29 62 289 422,89 0,00 62 289 422,89
Koronvaihtosopimukset 336 346,08 704 029,39 1 040 375,47 243 903,73 1 040 375,47 1 284 279,20
Valuutan- ja koronvaihtosopimukset 24 294 035,00 100 115 284,46 124 409 319,46 496 938,18 21 773 136,13 22 270 074,31
Yhteensä 50 582 161,37 100 819 313,85 151 401 475,22 63 030 264,80 22 813 511,60 85 843 776,40

  

Lähipiirilainasaamiset ja -vastuut sekä liiketoimet lähipiirin kanssa


Tilikauden aikana ei ole tapahtunut esittämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia lähipiiriliiketoimia.
Taseen ulkopuoliset varat

Yhtiön hallinnassa oli 31.12.2017 Suomen valtion omistamia varoja 1 310 415,13 euroa. Yhtiö hallinnoi asiakasvaroja Suomen valtion lukuun Finnpartnership–liikekumppanuusohjelman hallinnointia koskevan ulkoministeriön kanssa solmitun sopimuksen nojalla.
Käytetyt valuuttakurssit

31.12.2017 EUR/USD 1,1993