Tase

1 000 EUR


Liite 31.12.2017 31.12.2016
V A S T A A V A A


PYSYVÄT VASTAAVAT


Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 9


Muut pitkävaikutteiset menot
21 40

Koneet ja kalusto
77 179
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä
98 219
Sijoitukset 10


Osuudet omistusyhteysyrityksissä
56 707 54 853

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 11 20 948 20 446

Muut osakkeet ja osuudet
115 124 108 094

Muut saamiset 11 200 558 172 901
Sijoitukset yhteensä
393 336 356 293
PYSYVÄT VASTAAVAT
393 435 356 512
VAIHTUVAT VASTAAVAT


SaamisetPitkäaikaiset 12Lainasaamiset
7 545 1 370

Lyhytaikaiset
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 13 411 270


Muut saamiset
444 0


Siirtosaamiset 14 16 145 3 221

Lyhytaikaiset yhteensä
17 000 3 491
Saamiset yhteensä
24 545 4 861
Rahoitusarvopaperit 15


Muut arvopaperit
11 407 5 399
Rahat ja pankkisaamiset
34 361 39 200
VAIHTUVAT VASTAAVAT
70 313 49 459
V A S T A A V A A
463 748 405 972

Liite 31.12.2017 31.12.2016
V A S T A T T A V A A


OMA PÄÄOMA 16 17

Osakepääoma
176 989 166 989
Edellisten tilikausien voitto
65 111 65 559
Tilikauden voitto
1 993 340
OMA PÄÄOMA
244 094 232 888
VIERAS PÄÄOMA


Pitkäaikainen 18 19


Joukkovelkakirjalainat
99 719 50 000

Vaihtovelkakirjalainat

10 000 0

Lainat rahoituslaitoksilta
40 023 53 126

Muut pitkäaikaiset velat
262 197
Pitkäaikainen yhteensä
150 005 103 323
Lyhytaikainen 20


Lainat rahoituslaitoksilta
63 669 60 040

Ostovelat
400 726

Muut velat
2 584 6 610

Siirtovelat 21 2 996 2 384
Lyhytaikainen yhteensä
69 650 69 761
VIERAS PÄÄOMA
219 654 173 084
V A S T A T T A V A A
463 748 405 972