Taseen liitetiedot

1000 EUR
9 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Muut pitkäv. menot Koneet ja kalusto Yhteensä

Hankintameno 1.1.2017 1 141 2 075 3 216


Lisäykset 0 0 0

Hankintameno 31.12.2017 1 141 2 075 3 216

Kertyneet poistot 1.1.2017 -1 101 -1 896 -2 997


Tilikauden poisto -19 -102 -121

Kertyneet poistot 31.12.2017 -1 120 -1 998 -3 118

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 21 77 98

Kirjanpitoarvo 31.12.2016 40 179 219
10 Sijoitukset / Osakkeet ja rahastot Om.yht.yr. osakkeet ja rahastot Muut osakkeet ja rahastot Yhteensä

Hankintameno 1.1.2017 65 156 117 520 182 675


Edellisenä vuonna tehtyjen rahastokirjausten oikaisut 32 -819 -787


Lisäykset 12 553 18 833 31 386


Siirrot erien välillä 474 -474 0


Vähennykset -11 596 -5 970 -17 566

Hankintameno 31.12.2017 66 619 129 089 195 708

Kertyneet yksilölliset arvonalentumistappiot 1.1.2017 -10 303 -9 426 -19 729


Palautuneet arvonalentumistappiot 2 859 594 3 453


Tilikauden arvonalentumistappiot -2 469 -5 133 -7 602

Kertyneet yksilölliset arvonalentumistappiot 31.12.2017 -9 912 -13 965 -23 878

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 56 707 115 124 171 830
10 Sijoitukset / Saamiset Om.yht.yr. saamiset Muut saamiset Yhteensä

Hankintameno 1.1.2017 22 796 190 444 213 240


Lisäykset 3 008 79 808 82 816


Pääomitetut korot
0 1 292 1 292


Siirrot erien välillä 762 -762 0


Vähennykset -2 715 -48 814 -51 529

Hankintameno 31.12.2017 23 850 221 969 245 819

Kertyneet yksilölliset arvonalentumistappiot 1.1.2017 -2 350 -17 543 -19 893


Palautuneet arvonalentumistappiot 215 1 839 2 054


Tilikauden arvonalentumistappiot -767 -5 707 -6 474

Kertyneet yksilölliset arvonalentumistappiot 31.12.2017 -2 902 -21 411 -24 313

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 20 948 200 558 221 506

2017 2016
11 Saamiset, joilla on huonompi etuoikeus kuin velallisen muilla veloilla


Pääomalainat omistusyhteysyrityksille 20 948 20 446

Pääomalainat muille 17 595 25 550


38 543 45 996
12 Muut pitkäaikaiset saamiset


Hankintameno 1.1.2017 1 370


Vähennykset -30

Hankintameno 31.12.2017 1 340


Tilikauden arvonalentumistappiot -670

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 670

Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset 6 875 0


7 545 0
13 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä


Korot 56 65

Muut

73 63

Osingot 282 142


411 270
14 Siirtosaamiset


Korot 3 308 2 074

Muut

1 594 1 147

Saaminen sijoituksen myynnistä 11 243 0


16 145 3 221
15 Rahoitusarvopaperit


Käypä arvo 11 663 5 635

Kirjanpitoarvo 11 407 5 399

Erotus 255 23616 Oma pääoma


Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiö ei jaa varojaan osinkona tai vapaan oman pääoman rahastosta eikä myöskään hanki tai lunasta omia osakkeitaan.

Sidottu oma pääoma


Osakepääoma 1.1. 166 989 166 989

Osakepääoman korotus maksullisella osakeannilla 10 000 0

Osakepääoma 31.12. 176 989 166 989

Vapaa oma pääoma


Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 65 899 83 783

Kirjausperiaatteiden muutoksesta johtuva oikaisu 0 -18 224

Edellisenä vuonna tehtyjen rahastokirjausten oikaisut -787 0

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 65 111 65 559

Tilikauden voitto/tappio 1 993 340


67 105 65 899

244 094 232 888
17 Osakepääoma


Osakkeet kpl 1 041 112 982 289

Kirjanpidollinen vasta-arvo 170,00 170,0018 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua


Lainat rahoituslaitoksilta 33 353 36 741

Lainat valtiolta 10 000 0

43 353 36 741
19 Joukkovelkakirjalainat


Jvk-laina 2013/2018 Bullet Euribor 6 kk + 0,55 % p.a. 50 000 50 000

Jvk-laina 2017/2022 Bullet Fixed 0,625 % 100 000 0

150 000 50 000
20 Muut lyhytaikaiset velat


Lainat rahoituslaitoksilta 63 669 60 040

Johdannaissopimuksiin perustuvat velat 2 364 6 464

Ostovelat 400 726

Muut 220 146


66 653 67 376
21 Siirtovelat


Henkilöstökulujaksotukset 2 334 1 718

Korot 544 568

Verot 55 61

Muut 64 37


2 996 2 384