Tuloslaskelma

1 000 EUR


Liite 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
Liiketoiminnan muut tuotot 1 1 538 1 600
Henkilöstökulut 2


Palkat ja palkkiot 3 -6 131 -4 784

Henkilösivukulut
Eläkekulut
-1 062 -924


Muut henkilösivukulut
-386 -277

Henkilösivukulut
-1 448 -1 201
Henkilöstökulut yhteensä
-7 579 -5 986
Suunnitelman mukaiset poistot 4 -121 -188
Liiketoiminnan muut kulut 5 6 -4 138 -4 405
LIIKETAPPIO
-10 300 -8 979
RahoitustuototTuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä
12 981 297

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
7 912 7 121

Muut korko- ja rahoitustuotot
46 496 22 462
Rahoitustuotot yhteensä
67 390 29 879
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
-9 239 972
RahoituskulutKorkokulut ja muut rahoituskulut
-45 286 -21 515
Rahoitustuotot ja kulut 7 12 865 9 336
VOITTO ENNEN VEROJA
2 565 358
Tuloverot 8 -572 -18
TILIKAUDEN VOITTO
1 993 340