Tuloslaskelman liitetiedot

1 000 EUR


2017 2016
1 Liiketoiminnan muut tuotot


Tuotot omistusyhteysyrityksiltä 54 38

Palkkiot 759 771

Muut tuotot 724 791


1 538 1 600
2 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä


Toimihenkilöitä 71 60
3 Palkat ja palkkiot


Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa 365 357

Johtokunta ja hallintoneuvosto 130 121


JohtokuntaPuheenjohtajan kuukausipalkkio 1 100 €


Varapuheenjohtajana kuukausipalkkio 700 €


Jäsenten kuukausipalkkiot 600 €


Johtokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouspalkkiot 300 €


HallintoneuvostoPuheenjohtajan kokouspalkkio 800 €


Varapuheenjohtajan kokouspalkkio 600 €


Jäsenten kokouspalkkiot 500 €

Toimitusjohtajalla on oikeus siirtyä eläkkeelle 63 vuotta täytettyään. Eläkeikä perustuu vuonna 2012 uudistettuun johtajasopimukseen.

4 Poistot


Muut pitkävaikutteiset menot 19 47

Koneet ja kalusto 102 141


121 188
5 Liiketoiminnan muut kulut


Vapaaehtoiset henkilöstökulut 546 498

Toimitilat 440 724

Tietohallinto 584 446

Matkat ja neuvottelut 927 851

Edustus, PR ja tiedotus 158 107

Ulkopuoliset palvelut 1 040 1 398

Muut kulut 444 381


4 138 4 405
6 Tilintarkastajan palkkiot


Lakisääteinen tilintarkastus 9 9

Veroneuvonta


6 6

Muut palvelut 73 1


88 16
7 Rahoitustuotot ja -kulut


Rahoitustuotot


Tuotot osuuksista omistusyhteisyrityksissäOsinkotuotot 5 854 192


Myyntivoitot 6 653 0


Muut tuotot 475 105

Tuotot osuuksista omistusyhteisyrityksissä yhteensä 12 981 297

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksistaOsinkotuotot 329 450


Rahastotuotot 2 385 6 671


Myynti- ja sijoitusvoitot 5 198 0

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä 7 912 7 121

Muut korko- ja rahoitustuototKorkotuotot 13 104 9 372


Korkotuotot omistusyhteysyrityksiltä 330 816


Muut tuotot 2 088 1 238


Muut tuotot omistusyhteysyrityksiltä 14 18


Kurssivoitot 30 960 11 017

Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 46 496 22 461

Rahoitustuotot yhteensä 67 390 29 879

Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumistappiot ja arvonalentumistappioiden palautuksetOsakkeet ja rahastosijoitukset -7 602 -7 976


Lainasaamiset -7 144 -3 452


Arvonalentumistappioiden palautukset osakkeet ja rahastosijoitukset 3 531 3 460


Arvonalentumistappioiden palautukset lainasaamiset 1 976 8 940

Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalentumistappiot ja arvonalentumistappioiden palautukset -9 239 972

Korkokulut ja muut rahoituskulutKorkokulut muille -1 568 -1 286


Muut rahoituskulut -5 985 -3 860


Myynti-, rahasto- ja sijoitustappiot -5 758 -5 796


Kurssitappiot -31 974 -10 573

Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -45 286 -21 515

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 12 865 9 336

Erään Rahoitustuotot ja -kulut sisältyy kurssivoittoja / tappioita (netto) -1 015 444
7 Sijoitustoiminnan rahoitustuotot tulotasoluokituksen mukaan (ei sisällä tuottoja EU-alueelta, likviditeetistä ja rahoituksesta)


Vähiten kehittyneet maat (LDC) 17 828 9 913

Muut matalan tulotason maat (LIC) 3 611 2 449

Alemman tulotason maat (LMIC) 32 090 9 557

Ylemmän keskitulotason maat (UMIC) 12 396 6 373

Venäjä 283 462


66 208 28 754
8 Tuloverot


Myyntivoittoverot ulkomaille 570 9

Lähdeverot työkorvauksista 2 3

Lähdeverot osingoista 0 6


572 18