Vastuu ihmisistä

Ihmisten hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäminen sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat Finnfundin toiminnan keskeisiä periaatteita.

Työpaikkojen laatu ja ihmisoikeudet investoinneissa

Finnfund arvioi kaikkien uusien sijoituspäätöstensä sosiaalista vastuullisuutta ja ihmisoikeusvaikutuksia ennen investointipäätöstä sekä seuraa ja arvioi vastuullisuuden toteutumista muun muassa oman arviointityökalun sekä Maailmanpankkiryhmän IFC:n (International Finance Corporation) vastuullisuusstandardien avulla (Performance Standards).

Nämä standardit sisältävät kansainvälisiä ihmisoikeusperiaatteita kuten työhön ja työoloihin liittyviä oikeuksia, haavoittuvien ryhmien kuten alkuperäiskansojen tai pakkosiirrettyjen ryhmien oikeuksia, yhteisöjen kuulemista ja osallistamista sekä valitusmekanismeja. Finnfundin myöntämän rahoituksen ehtona on, että rahoituksen saaja sitoutuu soveltuvin osin noudattamaan näitä standardeja.

Ihmisoikeudet

Useissa Finnfundin kohdemaissa on yleisesti tiedossa olevia haasteita ihmisoikeusasioissa. Finnfund ymmärtää, että sen rahoittamilla hankkeilla ja sen omalla toiminnalla voi olla suoria ja epäsuoria vaikutuksia ihmisoikeuksiin. Finnfund pyrkii aktiivisesti tunnistamaan, ehkäisemään ja lieventämään oman toimintansa tai rahoittamiensa hankkeiden toiminnan aiheuttamia kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia sekä puuttumaan niihin käytettävissä olevin keinoin.

Finnfund on sitoutunut noudattamaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita. Finnfund kunnioittaa ihmisoikeuksia kansainvälisten ihmisoikeusjulistusten (International Bill of Human Rights) ja ulkoministeriön ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan mukaisesti.

Ihmisoikeusnäkökulma on sisällytetty Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikkaan sekä yhtiön noudattamiin eurooppalaisten kehitysrahoittajien EDFIn (European Development Finance Institutions) vastuullisen rahoituksen periaatteisiin. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka seuraa ihmisoikeusvaikutusten arvioinnissa YK:n Global Compact -aloitetta, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita (Guiding Principles on Business and Human Rights) ja Maailman työjärjestö ILOn perusoikeusperiaatteita (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work).

Finnfundin lähestymistapa ihmisoikeuksiin julkaistiin kotisivuilla ja eri tilaisuuksissa yleisen tason sitoumuksena vuonna 2015. Ihmisoikeusnäkökohtien tarkastelu on keskeinen osa Finnfundin rahoitusprosessia.

Finnfund ei rahoita yrityksiä ja hankkeita, joissa on todettu ihmisoikeusrikkomuksia, joita ei voida estää tai korjata.

Hankkeen keskeiset ihmisoikeuksiin liittyvät ulottuvuudet määritetään ensimmäisen kerran jo hankevalmistelun varhaisessa vaiheessa sekä periaatepäätöksen jälkeen hankekohtaisen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuarvioinnin yhteydessä.

Ihmisoikeuskontekstinarviointia tekevät alkuvaiheessa kehitysvaikutusasiantuntijat sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntijat muun muassa poliittisen riskin arvioinnin yhteydessä. Varsinaisessa investointipäätöksen valmisteluvaiheessa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntijat syventävät arviointia ja seurantaa. Tarvittaessa Finnfund käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Finnfundin ihmisoikeusvaikutusten arviointiprosessissa on viisi vaihetta, jotka on sidottu Finnfundin rahoitusprosessiin. Vaiheet on kuvattu alla olevassa kuvassa.


Ihmisoikeusvaikutusten arviointi

 Ihmisoikeusvaikutusten arviointi Finnfundin rahoitusprosessissa


Vuonna 2017 Finnfund kehitti ihmisoikeuksiin liittyviä työkalujaan, prosessejaan ja osaamistaan edelleen. Ihmisoikeusvaikutusten arviointia jatkettiin suorissa sijoituksissa edellisvuoden aikana käyttöön otetun, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita (UNGP) toteuttavan työkalun avulla. Vuonna 2017 kaikista uusista suorista sijoituspäätöksistä tehtiin ihmisoikeusarviointi, jonka tulokset ja korjaavat toimenpiteet sisällytetään hankkeen toimenpidesuunnitelmaan.

Lisäksi Finnfund kehitti ja pilotoi vastaavaa työkalua epäsuorien sijoitusten arvioinnissa. Samalla kehitettiin kriteeristöä, jonka avulla voidaan tunnistaa eri hankkeiden ihmisoikeuksiin liittyvä riskitaso ja määritellä tarvittava ihmisoikeusarvioinnin laajuus ennen periaatepäätöstä. Epäsuorien sijoitusten arviointityökalun sekä kriteeristön kehittämistä ja käyttöönottoa jatketaan vuonna 2018.

Finnfund tilasi myös keväällä 2017 ulkopuolisen arvioinnin, jossa tarkasteltiin Finnfundin ihmisoikeuksiin liittyviä linjauksia ja toimintatapoja suhteessa YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin sekä järjestettiin koko henkilökunnalle koulutusta. Työn tuloksia hyödynnetään vuonna 2018 jatkuvassa ihmisoikeuslinjauksen uudistamisessa.

Lue lisää:
Henkilöstö
Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka 
Kehitysvaikutuksia 2016