Vastuu ympäristöstä

Ympäristön tilaa parantavat investoinnit sekä ympäristöriskien vastuullinen hallinta ovat Finnfundin sijoitustoiminnan ytimessä. Erityisesti ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutumisen tukeminen ovat Finnfundin toiminnan keskeisiä tavoitteita.

Ympäristövastuu investoinneissa

Finnfund noudattaa hankkeiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuun arvioinnissa Maailmanpankkiryhmän IFC:n (International Finance Corporation) vastuullisuusstandardeja (Performance Standards) sekä toimialakohtaisia ohjeita. Niissä määritellään hyviä käytäntöjä esimerkiksi päästöjen, jätteiden käsittelyn, vastuullisen vedenkäytön sekä luonnon monimuotoisuuden edistämisen osalta. Finnfundin myöntämän rahoituksen ehtona on, että rahoituksen saaja sitoutuu noudattamaan niitä soveltuvin osin.

Lisäksi monilla Finnfundin rahoittamilla hankkeilla on toimialakohtaisia vastuullisuusstandardeja, kuten esimerkiksi kaupallisen, kestävän metsänhoidon FSC-sertifiointi (Forestry Stewardship Council, FSC®).

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutumisen tukeminen ovat Finnfundin toiminnan yksi keskeinen tavoite. Finnfund pyrkii rahoittamaan sellaisia hankkeita, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä tai auttavat sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Yhtiön strategia painottaa uusiutuvan energian, energia- ja materiaalitehokkuuden sekä kestävän metsätalouden hankkeita.

Finnfund ei rahoita hiilivoimaloita eikä sellaisia vesivoimahankkeita, joihin liittyy esimerkiksi mittavia väestönsiirtoja aiheuttavia suurpatoja.

Finnfundille on ulkopuolisten asiantuntijoiden tuella kehitetty kansainvälisten käytäntöjen mukainen hiilidioksidipäästöjen (CO2) laskentatyökalu. Siitä on tehty kaksi versiota: yksi uusiutuvan energian hankkeille ja toinen metsätaloushankkeille. Niiden avulla kyetään laskemaan hankkeiden hiilidioksidipäästöt (gross emissions) sekä päästöjä vähentävien hankkeiden osalta hiilidioksidipäästöjen vähennys (net emission reductions). Hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä on laskettu soveltuville energia- ja metsähankkeille vuoden 2015 alusta lähtien. Työkalut on rakennettu soveltaen IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change), CDM:n (UNFCC Clean Development Mechanism) ja Greenhouse Gas Protocol -ohjeistuksia. Lisäksi laskentaperiaatteet noudattavat IFIn (International Financial Institutions) harmonisoituja kasvihuonepäästöjen laskentaohjeistuksia.

Vuonna 2017 Finnfund vahvisti toimintaansa käynnistämällä sijoitusportfolion hiilijalanjäljen laskennan, joka valmistuu vuoden 2018 aikana. Laskennan tekevät ulkopuoliset asiantuntijat, ja siinä huomioidaan kansainväliset rahoitusalaa koskevat suositukset sekä Greenhouse Gas Protocol -ohjeistukset. Laskennalla saadaan tietoa koko portfolion hiilijalanjäljestä, hiilen sidonnasta ja vältetyistä hiilidioksidipäästöistä. Finnfundin sijoitusten hiilijalanjälki lasketaan vuodesta 2016 alkaen ja sitä tullaan seuraamaan vuosittain.

Finnfund raportoi säännöllisesti ulkoministeriölle Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n (Organisation for Economic Cooperation and Development) vaatimusten mukaisesti sellaisista hankkeista, jotka ovat merkityksellisiä ilmastonmuutoksen ehkäisyn ja siihen sopeutumisen kannalta. Finnfund synnyttää toiminnallaan ilmastorahoitukseksi luokiteltuja rahavirtoja ja on näin osaltaan mukana täyttämässä Suomen kansainvälisessä ilmastopolitiikassa tekemiä rahoituslupauksia.

Finnfundin rahoitus ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Vuonna 2017 Finnfund teki maksatuksia 75,5 miljoonalla eurolla yrityksiin tai rahastoihin, jotka toiminnallaan hillitsevät ilmastonmuutosta tai edistävät siihen sopeutumista. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi puhdasta energiantuotantoa, kestävää metsätaloutta tai maatalouden kehittämistä. Rahoituksen jakautuminen hillintään ja sopeutumiseen on kuvattu alla olevassa kuvassa.

Hankkeiden, joihin tehtiin vuoden 2017 aikana uusi sijoituspäätös, on arvioitu vaikuttavan päästöjen vähenemiseen yhteensä 30 762 500 CO2 ekvivalenttitonnia koko sijoitusaikana. 

 

Finnfundin oman toiminnan ympäristövaikutukset

Hiilijalanjälki

Finnfundin toiminta edellyttää, että henkilöstö tutustuu huolellisesti hankkeisiin ja osallistuu aktiivisesti sijoitusten hallintaan. Tämä vaatii säännöllisiä käyntejä kohdemaissa ja näistä matkoista aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä. Finnfund kehittää kuitenkin jatkuvasti sähköisiä työvälineitään sekä kannustaa henkilöstöään käyttämään niitä aktiivisesti ja osallistumaan esimerkiksi kokouksiin etäyhteyden avulla.


Työmatkaliikenteestä johtuvia kasvihuonepäästöjä pyritään hillitsemään kannustamalla henkilöstöä joukkoliikenteen käyttöön tarjoamalla mahdollisuus työsuhdematkalippuun ja osittaiseen etätyöhön.


Vesi, jätteet ja energiansäästö

Yhtiön omasta toiminnasta aiheutuva veden kulutus ja jätteen määrä ovat vähäisiä. Yhtiö kuitenkin pyrkii parantamaan materiaalitehokkuutta omassa toiminnassaan muun muassa vähentämällä toimistopaperin kulutusta, edistämällä asiakirjojen sähköistä hallinnointia ja lajittelemalla jätteet sekä hyödyntämällä energiaa säästäviä toimistolaitteita ja valaistusratkaisuja. Yhtiön tiedossa ei ole, että sen toiminnasta olisi aiheutunut ympäristövahinkoja.

Lue lisää:
Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka 
Kehitysvaikutuksia 2016