Vastuullisuuden johtaminen ja periaatteet

Finnfundin kehityspoliittisena erityistehtävänä on myönteisten kehitysvaikutusten aikaansaaminen kohdemaissa. Finnfund edistää yritysvastuun toteutumista sekä omassa että yhteistyökumppaniensa toiminnassa.

Vastuu toiminnan taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista sekä läpinäkyvästä ja hyvästä hallinnosta ovat keskeisiä Finnfundin päätöksentekoa ohjaavia tekijöitä.

Finnfundin erityistehtävä ja kehityspoliittiset tavoitteet

Finnfundin tehtävänä on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä itsekannattavasti vastuullista yksityistä yritystoimintaa. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajillee.

Finnfund tarjoaa asiakasyrityksilleen oman pääoman ehtoista riskirahoitusta, pitkäaikaisia investointilainoja sekä kehitysmaainvestointeihin liittyvää osaamista.

Vuoden 2017 lopussa Suomen valtio omisti yhtiön osakkeista 93,8 prosenttia, Finnvera Oyj 6,1 prosenttia ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK 0,1 prosenttia. Yhtiö on valtion erityistehtäväyhtiö ja se kuuluu ulkoministeriön hallinnonalaan. Yhtiöllä on kehityspoliittinen erityistehtävä, jonka tarkemman sisällön ulkoministeriö määrittelee vuosittain perustuen kulloinkin voimassa olevaan kehityspoliittiseen toimenpideohjelmaan.

Yhtiön toiminnasta säädetään Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetulla lailla (Finnfund-laki 291/79).

Ulkoministeriö määrittelee Finnfundin kehityspoliittisen erityistehtävän sekä asettaa sen toiminnalle kehityspoliittiset sekä taloudelliseen kannattavuuteen ja toiminnan kustannustehokkuuteen liittyvät tavoitteet. Ulkoministeriö seuraa näiden tavoitteiden saavuttamista vuosittain.

Ulkoministeriön asettamista tavoitteista ja niiden toteutumisesta raportoidaan yhtiön johtokunnalle, joka osaltaan ohjaa yhtiön toimintaa sille asetetut tavoitteet huomioon ottaen.

Yhtiö arvioi saavuttaneensa sille asetetut keskeiset tavoitteet vuonna 2017 hyvin ja pääasiassa ylittäneensä tavoitteet. Tämä koskee sekä toiminnan kustannustehokkuutta että myönteisiä kehitysvaikutuksia, muun muassa matalan ja alemman keskitulotason maihin tehtyjen sijoitusten osuutta uusista päätöksistä ja köyhää väestönosaa suoraan palvelevien hankkeitten osuutta tehdyistä päätöksistä. Yhtiön oman pääoman tuotto jäi kuitenkin omistajaohjaajan asettamaa tasoa alhaisemmaksi.

Finnfundin tehtävänä on erityisesti yksityisen sektorin kehityksen tukeminen ja sen toimintaedellytysten parantaminen kehitysmaissa tavalla, joka edistää taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti kestävää kehitystä.

Finnfundin rahoitus toimii usein vipuvartena ja mobilisoi lisää rahoitusta sellaisissa hankkeissa, jotka eivät muuten ehkä toteutuisi. Samalla Finnfund pyrkii vahvistamaan investointien kehitysvaikutuksia ja lisäämään vastuullisuutta niin ihmisten, ympäristön kuin yhteiskunnan kannalta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi vastuullisuuden ja kehitysvaikutusten ennakkoarviointia ennen sijoituspäätöstä sekä maksatuserien sitomista vastuullisuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Finnfund hallinnoi myös ulkoministeriön rahoittamaa Finnpartnership-liikekumppanuusohjelmaa sopimusperusteisesti. Finnpartnership tarjoaa rahoitusta, kontakteja ja neuvoja, joilla voi kartoittaa liiketoiminnan mahdollisuuksia kehitysmaissa. Palvelut on tarkoitettu yritysten, oppilaitosten, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden käyttöön.

Vuonna 2017 Finnfundille valmisteltiin aina vuoteen 2025 ulottuva pitkän aikavälin strategia, vaikuttavuuden edelläkävijäksi, tukemaan aikaisempaa suuremman ja tunnetumman organisaation johdonmukaista kehitystä ja kasvua tulevina vuosina.

Strategiaprosessin yhteydessä määriteltiin yhtiön missio, visio ja keskeiset haasteet, läpimurrot, jotka tulee voittaa vision saavuttamiseksi. Finnfundin visiona on saavuttaa arvostetun kumppanin ja vaikuttavuuden edelläkävijän asema eurooppalaisessa kehitysrahoituksessa vuoden 2025 loppuun mennessä. Vision saavuttamiseksi Finnfundin on kasvatettava toimintansa vaikuttavuutta, huolehdittava maineestaan, laajennettava rahoituspohjaansa ja uudistettava työskentelykulttuuriaan.

Finnfundin arvot

Finnfundin toimintaa ohjaavat arvot on määritetty yhdessä koko henkilöstön kanssa. Nämä arvot ovat:

Vastuullisuus

  • Rahoitamme vastuullista yritystoimintaa kehitysmaissa.
  • Finnfundin tiimi tekee aina parhaansa.


Arvostus

  • Kunnioitamme eri kulttuureja, niiden edustajia ja toimintatapoja.
  • Arvostamme toinen toistamme ja toistemme tekemää työtä.

Kehittyminen

  • Kehitämme rohkeasti uusia toimintatapoja haastaviin olosuhteisiin.
  • Finnfund tukee ja rohkaisee tiiminsä jatkuvaa kehittymistä ja kokemuksista oppimista.

Tuloksellisuus

  • Onnistuessamme rahoittamamme hankkeet poistavat köyhyyttä ja vähentävät eriarvoisuutta.
  • Keskitymme olennaiseen ja käytämme resurssimme mahdollisimman tehokkaasti.

 

Lisäksi arvoista on johdettu yhteiset pelisäännöt, joiden myötä arvoja pyritään konkretisoimaan ja tuomaan osaksi jokaisen finnfundilaisen työskentelyä. Arvojen toteutumista ja jokaisen finnfundilaisen toiminnan arvojenmukaisuutta arvioidaan vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa.

Finnfundin toiminnan lähtökohdista on kerrottu osiossa Finnfund lyhyesti.

Yhtiön hallinnointiperiaatteet on kuvattu osiossa Hallinnointi.

Vastuullisuuden johtaminen ja resurssit

Vuonna 2017 ympäristö- ja yhteiskuntavastuusta vastasi toimitusjohtaja yhdessä salkun- ja riskienhallinnasta vastaavan johtajan sekä vaikuttavuudesta vastaavan johtajan kanssa. Johtokunta seuraa yritysvastuun johtamista osana yhtiön toiminnan ohjaamista.

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun, kehitysvaikutusten, hyvän hallintotavan ja verovastuullisuuden asiantuntijat huolehtivat siitä, että kaikkien Finnfundin rahoittamien hankkeiden riskit ja vaikutukset arvioidaan ja niitä seurataan hankkeen koko elinkaaren ajan. Kehitysvaikutusneuvonantajat seuraavat jokaisen hankkeen kehitysvaikutuksia ja tekevät jokaisesta rahoitettavasta hankkeesta vaikutusten ennakkoarvion ja seuraavat sekä raportoivat niiden toteutumisesta.

He myös kehittävät jatkuvasti Finnfundin menetelmiä ja työskentelyprosesseja, tekevät yhteistyötä kansainvälisten asiantuntijaverkostojen kanssa sekä tarvittaessa kouluttavat muuta henkilöstöä.

Jokainen Finnfundin palvelukseen kuuluva noudattaa yhtiön vastuullisuusperiaatteita.

Vuoden 2017 aikana toteutettiin organisaatiouudistus, jonka myötä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun asiantuntijat ja kehitysvaikutusneuvonantajat siirtyivät työskentelemään samaan riskienhallinta ja vaikuttavuus -yksikköön. Lisäksi ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiantuntijoiden tiimille nimitettiin päällikkö. Hyvän hallintotavan ja verovastuullisuuden osalta vastuut jakautuvat investointitoiminnon, riskienhallinta- ja vaikuttavuusyksikön sekä lakitiimin asiantuntijoille.

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun periaatteet ja käytännöt

Niin Finnfundin oman kuin sen rahoittamien yhtiöidenkin toiminnan tulee olla sekä ympäristön että ihmisten ja yhteiskunnan kannalta kestävää. Ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointi ja hallinnointi ovat keskeinen osa Finnfundin rahoitusprosessia.

Finnfundin ensimmäinen ympäristöpolitiikka hyväksyttiin hallintoelimissä vuonna 2005. Ympäristöpolitiikka uudistettiin ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikaksi vuonna 2013 sekä päivitettiin vuoden 2016 alussa. Politiikka on luettavissa Finnfundin verkkosivuilla.

Lisäksi käytössä on sisäiseen käyttöön tarkoitettu ympäristö- ja yhteiskuntavastuun käsikirja, jossa on kuvattu arvioinnissa käytettävät menettelytavat ja vastuut. Hankkeiden arviointi, seuranta ja mahdolliset parantavat toimenpiteet tapahtuvat sen mukaisesti. Arviointi ja seuranta koskee kaikkia rahoitettavia hankkeita ja niiden alihankintaketjuja. Käsikirjaa päivitetään jatkuvasti: viimeisin, kolmas versio päivitettiin vuonna 2016.

Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka perustuu kansainvälisten standardien noudattamiseen sekä Finnfundin strategiaan. Finnfund on allekirjoittanut vuonna 2009 eurooppalaisten kehitysrahoittajien (European Development Finance Institutions, EDFI) yhteiset kestävän kehityksen ja vastuullisen rahoituksen periaatteet ja sitoutunut noudattamaan niitä toiminnassaan. Nämä periaatteet ovat yhtenevät YK:n Global Compact -aloitteen periaatteiden kanssa.

Syksyllä 2011 Finnfund allekirjoitti yhdessä 24 muun kehitysrahoittajan kanssa hyvän hallintotavan periaatteet ja ohjeistuksen siitä, miten kehitysrahoittajat pyrkivät edistämään hyvää hallintoa rahoittamissaan yrityksissä ja siten tukemaan kehitysmaiden kestävää taloudellista kehitystä. Finnfund noudattaa toiminnassaan myös YK:n ihmisoikeuksia ja yritysvastuuta koskevaa ohjeistoa sekä Kansainvälisen työjärjestön ILOn (International Labour Organization) julistuksia työelämän perusperiaatteista- ja oikeuksista.

Vuonna 2017 Finnfund valmisteli uuden veropolitiikan, joka otettiin käyttöön vuoden 2018 alusta. Veropolitiikan valmistelusta lisää osiossa taloudellinen vastuu


Tavoitteena ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävä toiminta

Ympäristöllisesti kestävällä toiminnalla tarkoitetaan kiertotalouden toimintamalliin pyrkimistä, mukaan lukien raaka-aineiden säästävää käyttöä ja materiaalien kierrätystä sekä ympäristön suojelemista sekä saastumiselta että ilmastonmuutokselta ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen ja vähenemisen estämistä.

Yhteiskunnallisesti kestävällä toiminnalla tarkoitetaan ihmisoikeuksien kunnioittamista, mukaan lukien alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittamista, työntekijöiden työolojen ja -oikeuksien vaalimista, terveyden ja turvallisuuden huomioon ottamista sekä väestön pakkosiirtojen välttämistä ja kulttuuriperinnön suojelemista.

 

Käytännössä hankkeisiin liittyvät ympäristö- ja yhteiskuntariskit sekä kestävää kehitystä tukevat mahdollisuudet vaihtelevat huomattavasti riippuen asiakkaasta, toimialasta, kohdemaasta sekä monista muista tekijöistä.

Rahoituspäätöstä harkittaessa Finnfund kiinnittää erityistä huomiota ympäristö- ja sosiaalisten riskien tunnistamiseen, hallintaan ja lieventämiseen sekä positiivisten vaikutusten vahvistamiseen. Vastuullisuutta seurataan, arvioidaan ja tarpeen mukaan kehitetään hankkeen koko elinkaaren ajan. Finnfundin asiantuntijat myös vierailevat hankkeissa seurannan aikana sekä käyttävät tarvittaessa seurannan tukena ulkopuolisia asiantuntijoita.

Finnfund noudattaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikkansa mukaisesti hankkeiden arvioinnissa Maailmanpankkiryhmän IFC:n (International Finance Corporation) vastuullisuusstandardeja (Performance Standards) sekä yhteisiä menettelytapoja ja vaatimustasoa muiden eurooppalaisten kehitysrahoittajien kanssa. Finnfundin ympäristö- ja yhteiskuntavastuun politiikka perustuu muun muassa UN Global Compactin periaatteisiin, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin sekä Kansainvälisen työjärjestön ILOn julistamiin työelämän perusperiaatteisiin ja -oikeuksin.

Finnfundille rahoituskelpoisen hankkeen tulee täyttää paikallisen lainsäädännön sekä hankekohtaisesti olennaisten kansainvälisten standardien mukaiset ympäristö- ja yhteiskuntavastuun vaatimukset. Rahoitettavan yhtiön tulee sitoutua kehittämään ja ylläpitämään toimintansa kannalta olennaiset asiat kattavaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioiden hallintajärjestelmää sekä takaamaan riittävä ympäristö- ja yhteiskuntavastuun asiantuntijuus hankkeen kaikissa vaiheissa. Yhtiö raportoi näiden sitoumusten toteutumisesta säännöllisesti Finnfundille.


Vuonna 2017 Finnfund kehitti muun muassa ympäristö- ja yhteiskuntavastuun seurantajärjestelmäänsä, ihmisoikeusvaikutusten arviointiin ja seurantaan liittyviä työkalujaan sekä päätti käynnistää ihmisoikeuslinjauksen uudistamisen ja aloitti sijoitusten hiilijalanjäljen laskennan koko portfolion tasolla.

Vuoden aikana Finnfund järjesti koulutusta koko henkilöstölle esimerkiksi ihmisoikeuksiin ja YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevien periaatteiden (UNGP) soveltamisesta, kestävästä metsäsertifioinnista sekä verovastuullisuudesta.

Kuva: Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Finnfundin rahoitusprosessissa

Sidosryhmät ja yhteistyö

Finnfundin tärkeimpiä sidosryhmiä ovat omistajat, rahoitettavat yritykset ja kanssarahoittajat, keskeiset kehityspoliittiset toimijat mukaan lukien kansalaisjärjestöt, suomalaisen elinkeinoelämän toimijat sekä eurooppalaiset sisarorganisaatiot ja muut kehitysrahoittajat. Tärkeitä sidosryhmiä ovat tapauskohtaisesti myös kohdemaiden paikalliset viranomaiset ja muut Finnfundin rahoittamiin hankkeisiin sidoksissa olevat tahot, kuten paikallisyhteisöt, viranomaiset sekä kansalaisyhteiskunta.

Finnfund pyrkii säännölliseen ja avoimeen vuorovaikutukseen eri sidosryhmiensä kanssa sekä kertomaan toiminnastaan ja periaatteistaan avoimesti niin yleisellä tasolla kuin yksittäisiin hankkeisiin liittyen. Finnfund pyrkii myös tunnistamaan sidosryhmien odotukset ja mahdolliset huolenaiheet sekä reagoimaan näihin nopeasti ja avoimesti.


Vuonna 2017 Finnfund pyrki edelleen vahvistamaan vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Finnfund järjesti vuoden aikana keskustelutilaisuuksia ja tapaamisia eri teemoihin, kuten Myanmarin tilanteeseen ja verovastuullisuuteen liittyen. Toukokuussa järjestettiin myös eurooppalaisten kehitysrahoittajien (EDFI) vuosittainen tapaaminen Helsingissä.

Lue lisää:
Kehitysvaikutukset
Taloudellinen vastuu
Vastuu ihmisistä
Henkilöstö
Ympäristövastuu
Investoinnit
Taloudelliset avainluvut
Toimitusjohtajan katsaus