Finnpartnershipin tuella koulutusta, osaamista ja työpaikkoja kehitysmaihin

Finnpartnership on Finnfundin hallinnoima ja ulkoministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma. Se tarjoaa liikekumppanuustukea, koulutusta ja neuvontaa suomalaisyritysten ja muiden suomalaisten toimijoiden kehitysmaihin suuntautuviin, liiketaloudellisesti kannattaviin hankkeisiin.

Finnpartnershipin palveluiden avulla pyritään lisäämään suomalaisten ja kehitysmaayritysten välistä kaupallista yhteistyötä, edistämään tuontia kehitysmaista, edistämään kehitysmaiden taloudellista kasvua, monipuolistamaan niiden tuotantoa ja viennin rakennetta sekä muuten palvelemaan kohdemaiden kehitystä.

Liikekumppanuustukea ja uusia yhteistyökumppaneita

Liikekumppanuustukea voi saada muun muassa hankevalmisteluun, yhteistyökumppanin etsintään, kehitysmaayrityksen henkilökunnan koulutukseen, asiantuntijapalveluihin liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseen sekä kehitysmaatuontiin. Lisäksi tukea myönnetään myös ammattikoulutukseen ja tukeen paikalliselle koulutustoiminnalle, teknologian ja ratkaisujen demonstrointiin ja pilotointiin sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa toteutettaviin hankkeisiin. Tukea voi saada myös kansalaisjärjestöjen ja oppilaitosten toteuttamiin liikekumppanuustuen tukitoimintoihin.

Finnpartnershipin Matchmaking-palvelun avulla kehitysmaayritykset ilmoittavat ostoaikeistaan tai voivat etsiä suomalaisia liikekumppaneita.

Finnpartnershipin ilmaiset kuukausittaiset hakemustyöpajat tarjoavat kattavan tietopaketin Finnpartnershipin rahoituksesta, muista palveluista sekä kehitysvaikutuksista ja kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista.

Hyviä tuloksia tuetuista hankkeista

Vuonna 2016 Finnpartnership vastaanotti 162 uutta liikekumppanuustukihakemusta. Hankkeita käsiteltiin hallinnointisyklin mukaisesti 163 kappaletta, joista 121 hyväksyttiin vuonna 2017. Tukea myönnettiin yhteensä 5,4 miljoonaa euroa.


Vuonna 2017 myönnetty tuki kohdistui merkittäviltä osin alempien tulotasojen maihin. Erityisesti vähiten kehittyneihin maihin suuntautuneiden hankkeiden määrä kasvoi huomattavasti verrattuna edellisvuoteen. Vuonna 2017 euromääräisestä tuesta 31 prosenttia ja hyväksytyistä hankkeista 34 prosenttia kohdistui vähiten kehittyneisiin maihin (vastaavasti 10 prosenttia ja 16 prosenttia vuonna 2016). Tarkempia tietoja toimintavolyymistä löytyy Finnpartnershipin toimintaraportista.

Vuonna 2017 kerättiin seurantaraportin avulla tietoa vuoden 2013 liikekumppanuustukihankkeiden lopullisista vaikutuksista kohdemaissa. Vuonna 2013 tukea saaneista hankkeista seurantavelvollisia olivat 55 yritystä, joille tukea maksettiin vuosina 2013–2015 yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Yrityksistä 36 prosenttia ilmoitti hankkeen onnistuneen ja 24 prosentilla hanke oli edelleen kesken. Yritykset ovat investoineet kohdemaihin noin 7 miljoonaa euroa ja työllistäneet noin 960 henkilöä. Suoraan työllistettyjä on 750 henkilöä, joista 77 prosenttia on naisia. Koulutusta oli 58 prosentissa hankkeista. Hankkeista 60 prosentilla oli positiivisia ympäristövaikutuksia.

Matchmaking-palvelu yhdistää suomalaisia ja kehitysmaayrityksiä

Vuonna 2017 Finnpartnership palveli 230 kehitysmaissa toimivaa Matchmaking-yritystä. Vuoden aikana Matchmaking-tietokantaan rekisteröitiin yhteensä 127 hakemusta ja tehtiin 103 one-to-one tiedonvälitystä, jossa kehitysmaayritys ja suomalaisyritys saatetaan yhteen. Näistä 88 kappaletta on johtanut jatkoselvityksiin yhteistyön aloittamiseksi.

Hyväksytyt liikekumppanuustukihakemukset vuonna 2017 (%)

Muut matalan tulotason maat 11
Vähiten kehittyneet maat 34
Ylemmän keskitulotason maat 20
Alemman keskitulotason maat 35

Liikekumppanuustuen jakautuminen euroissa vuonna 2017 (%)

Muut matalan tulotason maat 16
Vähiten kehittyneet maat 31
Ylemmän keskitulotason maat 18
Alemman keskitulotason maat 36


Interaktiivinen graafi
Graafit ovat interaktiivisia. Voit tarkastella palkkien arvoja viemällä hiiren kaavion palkkien päälle. Kaavion sisältöä voi suodattaa klikkaamalla selitelaatikossa olevia palkkien nimiä. Kaavioiden latausvaihtoehdot löytyvät kaavion oikean yläkulman valikosta.

Sera Helsinki OySera Helsinki Oy käänsi vaikeudet voitoksi Etiopiassa

Sera Helsinki hyödynsi Finnpartnershipin liikekumppanuustukea etiopialaisten mattoja kutovien naisten koulutuksessa.

LUE LISÄÄ


 

Solar Fire ConcentrationAurinkoenergiaa Afrikan yrittäjille

Solar Fire Concentration Oy tarjoaa energiaongelmien ratkaisuun innovaatiota, jossa pienyrittäjät voivat hyödyntää auringon lämpöenergiaa omassa liiketoiminnassaan.

LUE LISÄÄ