Investointeja kestävään kehitykseen

Valle Solar
 


Terve ja vastuullinen yritystoiminta on välttämätön edellytys kestävälle kehitykselle. Kannattavat yritykset luovat työpaikkoja ja synnyttävät verotuloja, joiden avulla julkinen sektori toimii ja kehitysmaiden riippuvuus ulkoisesta avusta pienenee. Yritykset luovat vientituloja ja tarjoavat kuluttajille aiempaa edullisempia tai parempia palveluja ja tuotteita. Hyvin johdetut yritykset myös säästävät ympäristöä toimimalla vastuullisesti ja käyttämällä resursseja tehokkaasti.

Rahoituskohteiden on oltava taloudellisesti kannattavia sekä vastuullisesti toteutettuja. Niiden on edistettävä kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Valmisteluun otetaan hankkeita, jotka ovat Finnfund-lain ja yhtiön strategian mukaisia.

Suorien investointien lisäksi voimme tehdä epäsuoria investointeja rahastojen kautta. Lisäksi rahoitamme pankkeja ja rahoituslaitoksia. Rahoituksemme ehdot ovat markkinaperusteiset ja riippuvat hankkeiden kokonaisriskeistä.
Vuonna 2017, Finnfundin painopisteinä olivat uusiutuva energia ja kestävä metsätalous, mutta rahoitamme hankkeita myös muilla toimialoilla.

Hankkeiden valmistelu

Hankkeiden valmisteluprosessin alkuvaiheessa varmistetaan, että hanke täyttää yhtiön ympäristö- ja yhteiskuntavastuun perusehdot, muun muassa Maailmanpankkiryhmään kuuluvan, yksityisen sektorin rahoitukseen keskittyneen IFC:n standardit (International Finance Corporation, Performance Standards on Environmental and Social Sustainability). Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuuden arviointi auttaa myös määrittämään asiakkaan kanssa neuvoteltavia rahoituksen ehtoja.

Finnfund edellyttää sijoituskohteiltaan hyvää ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuutta eikä hyväksy hankkeissaan korruptiota, veronkiertoa tai rahanpesua. Muun muassa ympäristöasiat ja työolot tulee järjestää kansainvälisten standardien mukaisesti, vaikka paikallinen lainsäädäntö asettaisi löysemmät vaatimukset tai puuttuisi kokonaan.

Lisää aiheesta osiossa Vastuullisuus.

Hankkeet maantieteellisesti ja toimialoittain

Vuoden 2017 päättyessä Finnfundin salkussa oli 171 sijoitusta, joista tosin osa kohdistuu samoihin hankkeisiin. Näistä sijoituksista 129 kappaletta ja rahassa laskettuna 75 prosenttia oli matalan tai alemman keskitulotason maissa, mikä toteuttaa hyvin yhtiön kehityspoliittista tehtävää. Rahoitettavia yrityksiä tai muita sijoituskohteita on yhteensä 140 kappaletta, ja ne sijaitsevat 39 eri maassa.

Vuoden 2017 päättyessä 69 kappaletta ja 40 prosenttia Finnfundin salkun hankkeista sijaitsi Afrikassa.

Suoria sijoituksia oli 107 kappaletta, ja välillisiä (rahastot ja rahoituslaitokset) 64 kappaletta. Finnfundin suorat sijoitukset jakautuvat monille eri toimialoille konepajoista istutusmetsiin ja kanankasvatuksesta sähköntuotantoon.

Vuosi 2017 oli hankevalmistelun osalta ennätysvuosi ja toinen perättäinen vahvan kasvun vuosi Finnfundille. Uusia rahoituspäätöksiä tehtiin vuoden aikana yhteensä 29, yhteensä 201 miljoonan euron edestä.

Omistajaohjauksen Finnfundille asettama tavoite on, että 75 prosenttia hankkeista tulee sijaita matalan ja alemman keskitulotason maissa. Vuonna 2017 uusista sijoituspäätöksistä 87 prosenttia tehtiin hankkeisiin, jotka sijaitsivat kyseisissä maissa. Yhteenlaskettu rahamääräinen sijoitus näihin maihin oli 178 miljoonaa euroa eli 89 prosenttia vuoden 2017 sijoituspäätöksistä.

Pääosa rahoituspäätöksistä sekä kappale- että euromääräisesti kohdistui joko Afrikkaan (9 investointia) tai Aasiaan (8 investointia). Myös euromääräisesti tarkasteltuna Afrikka (31 prosenttia) oli suosituin kohdealue.

Viime vuonna tehdyistä uusista rahoituspäätöksistä kappalemääräisesti noin 69 prosenttia ja sijoitussummasta 138 miljoonaa euroa kohdistui joko ilmastonmuutoksen hillintään, sopeutumiseen tai molempiin. Kyseessä on esimerkiksi uusiutuvan energian, kestävän metsätalouden ja maatalouden hankkeita.

 

Salkku ja maksamattomat sijoituspäätökset sekä sitoumukset toimialaryhmittäin

(alkuperäisin arvoin, yhteensä 719 milj. euroa)
Vesi-, viemäri- ja jätehuolto 1,3
Hotellit ja matkailu 19,6
Maatalous 19,8
Valmistusteollisuus 21,1
Kuljetus ja varastointi 21,3
Tietoliikenne 29,6
Muu infrastruktuuri 40,9
Perusteollisuus 45,7
Metsätalous 90,9
Rahoitussektori 120,8
Rahastosijoitukset 121,5
Energia ja ympäristö 186,3

 

Lue lisää:

Grafiikkaa
Tilinpäätös
Vastuullisuus
Kehitysvaikutukset
Toimitusjohtajan katsaus