Taloudellinen vastuu 

Voidakseen toteuttaa missiotaan pitkäjänteisesti ja kyetäkseen kantamaan toimintansa korkeat taloudelliset riskit, kehitysrahoittajan toiminnan on oltava taloudellisesti kannattavaa ja pääomarakenteen on oltava vahva. Finnfund ei jaa voittovarojaan omistajilleen, vaan sijoittaa varat edelleen uusiin investointeihin.

Finnfundin toiminnan tehokkuus ja kannattavuus

Vaikka Finnfund-lain mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, kaikkien valtionyhtiöiden tulee toimia valtion omistajapolitiikan mukaisesti itsekannattavasti. Tämä tarkoittaa, että niiden täytyy pystyä kattamaan toiminnastaan saamillaan tuotoilla toimintaan liittyvät kustannukset ja riskit.

Valtion omistajapolitiikka määrittelee valtio-omistajan tavoitteeksi kannattavuuden ja kustannustehokkuuden. Sen mukaan myös valtion erityistehtävää hoitavien yhtiöiden tavoitteena tulee olla liiketaloudellisesti kannattava toiminta.

Taloudellisesti kestävän toiminnan edellytyksenä on, että taloudelliset riskit tunnistetaan, ne hinnoitellaan oikein ja niiden suhde yhtiön riskinkantokykyyn pysyy hallittavana. Finnfundin myöntämä rahoitus ei ole lahjamuotoista tai muutoinkaan ehdoiltaan pehmeää, vaikkakin Finnfund tavoittelee strategiansa mukaisesti pehmeäehtoisen rahoituksen tuomista rahoittamiensa hankkeiden saataville.

Finnfundin toiminnan kustannustehokkuutta arvioitiin vuonna 2017 vertaamalla toimintakustannuksia sijoitusomaisuuden arvoon. Finnfundin kannattavuutta arvioidaan ensisijaisesti oman pääoman tuoton avulla. Toiminnan luonteesta johtuen oman pääoman tuotto voi vaihdella merkittävästi vuosittain, joten tuottoa tarkastellaan pitkäjänteisesti viisivuotiskauden liukuvana keskiarvona. Lisäksi tarkastellaan velkaantumisastetta.

Toiminnan tehokkuudesta ja kannattavuudesta on raportoitu yksityiskohtaisesti johtokunnan toimintakertomuksessa vuodelta 2017, joka on luettavissa vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa.

Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille

Julkinen sektori, verot

Finnfund on tuloverolain (30.12.1992/1535) nojalla tuloverosta vapaa yhteisö, millä perusteella se ei maksa tuloksestaan veroa Suomen valtiolle.

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä Finnfund raportoi maksamiensa verojen kokonaismääräksi 571 968,79 euroa. Verot muodostuvat kohdemaihin maksetuista myyntivoittoveroista ja työkorvauksista maksetuista veroista ja ne jakautuivat seuraavasti:

Maa Verolaji EUR
Honduras Myyntivoittovero 569 630,43
Turkki Lähdevero työkorvauksesta 2 338,36
Yhteensä    571 968,79

 

Hankeyhtiöiden toimintamaassaan maksamat verot ovat yksi Finnfundin tavoittelemista kehitysvaikutuksista. Ne edesauttavat kehitysmaiden julkisen sektorin vahvistumista ja palvelujen tuottamista kansalaisille. Näistä syistä ja kotimaisen verovapauden takia Finnfundilla ei ole kannustinta aktiiviseen verosuunnitteluun, eikä yhtiö sitä harjoita. Finnfund ei saa eikä halua edistää toiminnallaan aggressiivista verosuunnittelua tai veronkiertoa myöskään rahoittamissaan yhtiöissä.

Vuonna 2017 Finnfund valmisteli uuden veropolitiikan, joka vahvistettiin ja otettiin käyttöön vuoden 2018 alusta alkaen. Politiikka kokoaa yhteen ne periaatteet ja toimintatavat, joilla Finnfund arvioi ja edistää oman toimintansa ja rahoittamiensa hankkeiden verovastuullisuutta. Osana valmistelua Finnfund järjesti syksyn aikana kaksi keskustelutilaisuutta sekä tapasi useita kotimaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita. Veropolitiikan pohjana toimiva keskustelupaperi oli myös sidosryhmien ja kaikkien halukkaiden kommentoitavana kotisivuilla. Yhteistyötä tehtiin myös muiden eurooppalaisten kehitysrahoituslaitosten kanssa. Veropolitiikkaa tukemaan on kehitetty sisäisiä työkaluja, joiden avulla hankkeen verokäytäntöjä ja rahoitusrakenteita voidaan arvioida entistä paremmin ennen rahoituspäätöksen tekemistä. Veropolitiikka on luettavissa yhtiön verkkosivuilla.

Osakkeenomistajat

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille eikä se jaa varojaan osinkona tai muuna voitonjakona omistajilleen.

Investoinnit

Yhtiön toiminnan luonteesta johtuen sen omaan toimintaan liittyvä investointitarve on vähäinen ja se muodostuu lähinnä käyttöomaisuusinvestoinneista.


Vuonna 2017 Finnfund teki uusia investointipäätöksiä kohdemaihinsa yhteensä 201 miljoonan euron arvosta. Uusia päätöksiä tehtiin yhteensä 29 kappaletta. Suurin osa tehdyistä päätöksistä kohdistuu niin kappale- kuin rahamääräisestikin alemman keskitulotason tai sitä köyhempiin maihin.

Tulotaso kpl % milj. euroa %
Vähiten kehittyneet maat 8 28 39,4 20
Matalatuloiset maat 4 14 27,9 14
Alemman keskitulotason maat 13 45 110,8 55
Ylemmän keskitulotason maat 3 10 20,3 10
Venäjä 1 3 2,0 1
Yhteensä 29 100 200,5 100

 

Yleishyödylliset tuet ja lahjoitukset

Finnfund noudattaa pidättyväisyyttä yleishyödyllisten tukien ja lahjoitusten antamisessa eikä se harjoita lainkaan sponsoroinniksi luettavaa toimintaa.

Raportointi- ja laskentaperiaatteet

Finnfundin tilinpäätös ja toimintakertomus laaditaan suomalaisen normiston (FAS, Finnish Accounting Standards) mukaisesti noudattaen niin sanottuja tavallisten yhtiöiden tuloslaskelma- ja tasekaavoja. Finnfund ei ole luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (9.2.2007/121) tarkoitettu luottolaitos eikä se käytä luottolaitoksille tarkoitettua tuloslaskelma- ja tasekaavaa. Vuodesta 2013 alkaen yhtiö on esittänyt toimintakertomuksessaan toiminnallista tulosta kuvaavan laskelman.

Yhtiön vuositilinpäätös julkistetaan vuosikertomuksessa yhtiön verkkosivuilla sen jälkeen, kun yhtiökokous on sen vahvistanut. Samalla julkistetaan yhtiön kulloisessakin tilinpäätöksessä noudattamat raportointi- ja laskentaperiaatteet sekä niissä mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Lisäksi yhtiö on tehnyt sisäiseen käyttöönsä kaksi osavuosikatsausta ajalta tammi-huhtikuu ja tammi-elokuu. Osavuosikatsauksia ei tilintarkasteta eikä niitä julkisteta.

Finnfund siirtyy vuoden 2018 alusta kvartaaliraportointiin ja raportoi muun muassa taloudellisesta suoriutumisestaan muiden valtionyhtiöiden tavoin kvartaaleittain sekä valtioneuvoston kanslialle että omistajaohjauksesta vastaavalle ulkoministeriölle. Jatkossa sisäiset osavuosikatsaukset tehdään kvartaaleittain, mutta niitä ei tilintarkasteta eikä julkisteta.


Vuonna 2017 Finnfund kartoitti mahdollisen IFRS-raportointiin (International Financial Reporting Standards) siirtymisen vaikutuksia taloudelliseen raportointiinsa. Kartoituksen tuloksena Finnfundin johtokunta kuitenkin päätti pitäytyä toistaiseksi FAS-raportoinnissa.

Rahoituksensa kohteilta Finnfund edellyttää lähtökohtaisesti kansainvälisten IFRS-standardien mukaista raportointia luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.

Finnfund voi poikkeuksellisesti hyväksyä kohdemaan paikallisen normiston mukaisesti laaditun tilinpäätöksen ja muun taloudellisen raportoinnin, ellei niiden luotettavuutta ole syytä epäillä ja milloin sitä pidetään raportoivan yhtiön tilanne huomioon ottaen perusteltuna.

Lue lisää:
Verovastuullisuus 
Ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikka 
Kehitysvaikutuksia 2016