Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sijoitukset
Osakkeet ja rahastosijoitukset sekä lainasaamiset on tilinpäätöksessä arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Arvostusperusteina käytetään riskiluokitusta sekä muita arvoon vaikuttavia tekijöitä. Sijoitusten arvoa seurataan jatkuvasti.

Osa pääomalainoista on käytännössä oman pääoman ehtoisia sijoituksia, joille maksetaan tuottoa vain silloin, kun hankeyhtiön taloudellinen tilanne sen mahdollistaa. Tällaisten pääomalainojen korko tuloutetaan vain maksusta. Varovaisuuden periaatetta noudattaen vain maksusta tulouttamista sovelletaan myös osaan alaskirjattujen hankkeiden lainojen koroista.

Arvonalentumiset ja niiden peruutukset esitetään tuloslaskelmassa kohdassa Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista.

Rahastomanagerin arviota tekemiensä sijoitusten käyvästä arvosta on verrattu sijoituksen Finnfundin tasearvoon. Rahastomanagerin käypään arvoon on lisätty tarvittaessa ilmoituksen jälkeiset maksatukset investointeihin, jotta Finnfundin sijoituksen arvo on vertailukelpoinen managerin ilmoittaman arvon kanssa. Sijoitusten tasearvo voi olla enintään 100 % managerin ilmoittamasta arvosta. Edellisenä vuonna virheellisesti tulkittujen ja puutteellisten tietojen johdosta on vapaata omaa pääomaa ja vastaavasti pysyvien vastaavien arvoja oikaistu vähentävästi 787 342,82 eurolla.

Erityisriskirahoitus
Erityisriskirahoituksen piirissä oleviksi kutsutaan hankkeita, joihin liittyviä tappioita sekä osake- ja osuussijoitusten menetyksiä ja arvonalenemisia valtio on 20.9.2012 antamansa ja 31.12.2015 saakka voimassa olleen tappiokorvaussitoumuksen perusteella sitoutunut korvaamaan Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle. Sitoumuksen piiriin ennen määräajan päättymistä hyväksytyt hankkeet jatkavat sen piirissä myös tämän jälkeen. Yhtiön johtokunta on päättänyt hankkeiden ottamisesta erityisriskirahoitussitoumuksen piiriin.

Erityisriskirahoituksen piiriin voitiin hyväksyä hankkeita, joiden riskiluokitus yhtiön riskiluokitusperiaatteiden mukaisesti on C, CC tai CCC. Vastaava valtion korvausosuus näihin hankkeisiin liittyvistä tappioista on 40 %, 50 % ja 60 %. Erityisriskirahoitettavissa hankkeissa osan sijoitusriskistä kantaa Finnfund ja osan valtio. Valtion osuus riskistä lasketaan prosenttiosuutena kulloinkin ulkona olevasta rahoituksen määrästä, joka lasketaan vähentämällä maksatusten määrästä mahdolliset palautukset. Erityisriskirahoitetuista hankkeista tehdään vuosittaisia arvonalentumistappiokirjauksia ja niiden palautuksia tuloslaskelmaan samoin perustein kuin muistakin hankkeista.

Erityisriskirahoitettuihin hankkeisiin kohdistuvien nettotappioiden valtion riskiosuuden mukainen laskennallinen saaminen valtiolta esitetään erikseen yhtiön tilinpäätöksessä. Valtio maksaa vastaavan korvauksen erikseen tehtävän hakemuksen perusteella. Valtion maksama korvaus voi olla enintään 5 miljoonaa euroa vuodessa.

Rahoitusarvopaperit
Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai tätä alempaan käypään arvoon.

Johdannaiset
Johdannaisten esittäminen tilinpäätöksessä 2017 on muutettu käyvän arvon periaatteen mukaiseksi noudattaen IFRS-standardeja. Johdannaisten IFRS-käsittely perustuu kirjanpitolain 5. luvun 2. pykälään sekä kirjanpitolautakunnan (KILA 1963/2016) joulukuussa 2016 julkaisemaan lausuntoon. Laskentaperiaatteen muutoksen vaikutus tilikauden 2016 vertailutietoihin on vähäinen, joten oikaisua vertailukauden omaan pääomaan ei ole tehty. Johdannaissopimuksista annettavat liitetiedot on muutettu IFRS-vaatimusten mukaiseksi myös vertailukauden osalta. Valuuttatermiinit, koron-, sekä koron- ja valuutanvaihtosopimukset on alun perin kirjattu solmimispäivän käypään arvoon, josta ne on edelleen arvostettu käypään arvoon tilinpäätöksessä. Arvostamisessa käypään arvoon on käytetty pankkien arvostusraportteja, joista on laadittu oma tarkistuslaskelma hyväksyttyjä arvostusmenetelmiä käyttäen. Sekä positiiviset että negatiiviset käyvän arvon muutokset on kirjattu rahoitustuotoksi tai -kuluksi tuloslaskelmaan. Taseessa johdannaiset sisältyvät muihin saamisiin ja muihin velkoihin. Finnfund ei sovella IFRS-standardien mukaista suojauslaskentaa, vaikka johdannaiset on hankittu suojaavassa tarkoituksessa.

Valuuttamääräiset erät
Ulkomaanrahan määräiset saamiset sekä velat ja muut sitoumukset on muutettu euromääräisiksi tiinpäätöspäivän kurssiin.

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Poistosuunnitelma:
Muut pitkävaikutteiset menot 3-5 vuotta
Koneet ja kalusto 3-4 vuotta

Eläkkeet
Yhtiön henkilökunnan eläketurva on järjestetty ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä.

Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.


Toimitusjohtajan eläkevastuu katetaan osin olemassa olevalla ryhmäeläkevakuutuksella ja osin yhtiön taseeseen vuosittain tehtävällä varauksella. Vuotuinen maksutaso on 26,51 % toimitusjohtajan bruttovuosiansiosta.